Wat gaan we doen?

B E S T U U R
Presentiegelden fractievolgers
Begin 2017 is de verordening ‘Presentiegelden fractievolgers’ vastgesteld. Fractievolgers ontvangen voor maximaal twee commissievergaderingen per PDE presentiegeld. Bij de oude verordening was dit maximaal één vergadering per PDE. Hierdoor treedt een verdubbeling van te verstrekken presentiegelden op.

Gemeenteraadsverkiezingen en wisseling raad
In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ter voorbereiding op deze verkiezingen, het afscheid van de oude gemeenteraad, het afscheid van wethouders en de installatie van de nieuwe raadsleden vinden diverse activiteiten plaats. De nieuwe raad wordt faciliteiten (waaronder iPads voor raadsleden, fractievolgers, collegeleden en griffie) en een introductieprogramma aangeboden. Ook wordt er altijd een verkiezingsavond georganiseerd.

Wisseling burgemeester
In 2017 wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd en nemen we afscheid van de huidige burgemeester. De lopende begroting voorziet niet in budgetten voor de selectieprocedure, installatie en welkom van een nieuwe burgemeester en het afscheid van de huidige burgemeester.

Uitzenden informatieve bijeenkomsten
Voor de transparantie van de informatieve bijeenkomsten gaan wij deze via Ede TV uitzenden. Hierdoor zijn deze bijeenkomsten te volgen voor burgers en later terug te kijken.

Digitaal beschikbaar stellen van de P&C-cyclus
Het digitaal ontsluiten van de P&C-cyclus en de Lange Termijn Planning maakt bestuur en organisatie toegankelijker en interactiever voor de maatschappij. Dit is mogelijk door het beter benutten van aanwezige software.

Ontwikkeling dashboards kenniscentrum
In de organisatie en bij de partners is behoefte aan toegankelijke informatie. Het (door)ontwikkelen en beheren van monitors / dashboards vergt extra budget.

O R G A N I S A T I E
Voor de toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

D I E N S T V E R L E N I N G
Invoering nieuw systeem afvalinzameling
De invoering van een nieuw systeem van afvalinzameling leidt tot extra werkzaamheden en kosten voor het opleggen van de heffingen en het Klantcontactcentrum. Eerstgenoemde kosten (€ 34.000 structureel) worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. De extra kosten ten behoeve van het Klantcontactcentrum bedragen € 30.000.

Vernieuwen website Ede.nl
Dit betreft de ontwikkeling van www.ede.nl naar een modern dienstverleningskanaal en interactief platform voor en met de inwoners en bedrijven van de stad.

Correctie dienstverlening
In de besluitvorming van de € 3 miljoen bij de Programmabegroting 2017-2020 is de bezuiniging op Dienstverlening abusievelijk teruggedraaid vanaf 2019. Dit moet ingaande 2017 zijn.

V A S T G O E D  E N  H U I S V E S T I N G
Mausoleum Memorial Park
Het Mausoleum op de Paasberg is in Nederland het enige bovengrondse heldengraf, waarin 30 verzetsstrijders liggen begraven. Voor Edenaren is het Mausoleum de plek waar op 4 mei de verschillende groepen oorlogsslachtoffers worden herdacht. Het Mausoleum is beschermd als een rijksmonument. Groot onderhoud aan het bouwwerk en het omliggende park is noodzakelijk.

Dakrenovatie Frisokazerne
In 2014 zijn bij het project herontwikkeling van de Frisokazerne geen werkzaamheden uitgevoerd aan het dak van de Frisokazerne. Na ingebruikname van het pand zijn diverse daklekkages geconstateerd. Noodzakelijke herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Aanpassing luchtbehandeling gemeentehuis
Recentelijk is de Vleugel verbouwd waardoor het aantal werkplekken is geoptimaliseerd. Door de toename van het gebruik van vergaderruimten is de capaciteit van de bestaande luchtbehandeling onvoldoende gebleken.

Afboeking oude woonwagen
De gemeente Ede heeft sinds ongeveer 15 jaar een aantal woonwagen-(kampen) binnen de grenzen in eigendom en verhuurd aan de bewoners. Aan één van deze woonwagens is enige tijd geleden een ernstig gebrek geconstateerd. Het college heeft eind vorig jaar besloten tot aanschaf van een nieuwe, vervangende woonwagen. De boekwaarde van de oude woonwagen moet worden afgeboekt.

Kerktoren Grotestraat 58
Genoemde kerktoren is eigendom van de gemeente Ede. Geconstateerd is dat de conditie van het voeg- en metselwerk slechter is dan bij opname voor het onderhoudsplan is aangenomen. Om de veiligheid in de directe omgeving van de toren te kunnen garanderen is het noodzakelijk om aanvullende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Verbouwing Raadhuis D0
De verbouwing van Burgerzaken vindt plaats in het najaar van 2017. Voor deze verbouwing is een investering van € 0,6 miljoen noodzakelijk.

Onderhoudsbudget huisvesting
Het onderhoudsbudget ten behoeve van de instandhouding van de kantoorhuisvesting van de gemeente Ede is niet toereikend om te kunnen voldoen aan gestelde (veiligheids)eisen, wettelijke normeringen en verwachte kwaliteit. Daar komt bij dat het aantal beheerlocaties is toegenomen.

Gebouw- en omgevingsklimaat
De huidige kantooromgeving van de gemeente Ede (gebaseerd op Het Nieuwe Werken) vraagt in toenemende mate om aandacht voor klimaat- en verlichtingsinstallaties. Mede gezien een aantal actuele vraagstukken die op basis van gewijzigde normeringen of wetgeving op korte termijn moeten worden opgelost en uitgevoerd. Het reguliere onderhoudsbudget ten behoeve van de instandhouding van de uitvoeringslocaties is niet voldoende toereikend om deze projecten te kunnen bekostigen.

Onderhoudskrediet huisvesting
Het betreft een actualisatie van het lopende krediet.

Camera observatie gebouwen
In de Perspectiefnota 2017-2020 is € 50.000 toegewezen voor vervanging van het bestaande camerabewakingssysteem van de gemeente Ede. Nader onderzoek wijst uit dat dit budget ontoereikend is om te voldoen aan de projectomvang, de vereiste systeemkwaliteit en het benodigde netwerk.

Verbouwing vergaderruimte A304
Een aanpassing van de vergaderruimte A304 is gewenst zodat audiovisuele middelen beter benut kunnen worden en het meubilair aansluit bij de behoefte die er is bij de raadsbijeenkomsten.

B E D R I J F S V O E R I N G
Beveiliging conform BIG
In de perspectiefnota van vorig jaar is een bedrag toegekend voor security doeleinden. Ontwikkelingen op security gebied gaan snel: het is belangrijk bij te blijven in beveiliging van data en ICT infrastructuur. Recent voorbeeld hiervan is het datalek in Rotterdam. Met betrekking tot de autorisatiestructuur gebruiken we nu een open source product, hetgeen minder veilig is. We gaan dit vervangen door een product dat voldoet aan de BIG. Onze websites en (SaaS) applicaties die we bij externe leveranciers draaien hebben een hoger beveiligingsniveau nodig. Voortschrijdend inzicht leert dat de huidige methode van beveiliging van laptops, iPads en av middelen nog niet aansluit op de BIG richtlijnen. Het beveiligingsniveau wordt opgewaardeerd. We hebben een dedicated server nodig om het loggen in systemen naar een niveau conform BIG richtlijnen op te schalen.

Implementatie Europese privacyverordening
In 2015 is de nieuwe Europese Privacy Verordening in werking getreden. De implementatie hiervan dient in het voorjaar van 2018 gereed te zijn. Het betreft een wettelijk opgelegde taak met forse bestuurlijke risico’s.
Na de 0-meting en Gap-analyse wordt momenteel een implementatieplan opgesteld. Nadere uitwerking van het implementatieplan vraagt naar verwachting om aanvullende middelen. Ze zijn nog niet te kwantificeren en zodoende niet in de ramingen verwerkt.

Gegevensbescherming: private cloud omgeving
Er is veel vraag naar diensten om bestanden te kunnen delen met collega’s en zakelijke partners, ook op mobiele apparaten. Publiek beschikbare diensten (zoals Dropbox) voldoen niet aan wettelijke richtlijnen. De huidige bij Ede in gebruik zijnde oplossing (Owncloud) is niet meer toegestaan. We stappen daarom over op een nieuwe voorziening in de Edese infrastructuur, veilig en gebruikersvriendelijk: Citrix Sharefile.

Afronden ICT roadmap
Afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Dit naar aanleiding van een eind 2014 gedefinieerde ICT roadmap. Deze is in uitvoering gegaan in 2015 en had als doel het gezond en veilig maken van de ICT van de gemeente Ede. We zijn nog niet klaar met het afronden van de roadmap en ondertussen is de groei van de ICT van de gemeente Ede (in de periode tussen start roadmap en nu) groter dan destijds gedacht. We hebben een hybride ICT infrastructuur, dat betekent dat beschikbare capaciteit mee dient te groeien met het gebruik van (grote) applicaties. Gevraagd budget betreft het afronden van de reparatiewerkzaamheden om een stabiele en veilige basis voor de ICT infrastructuur voor de gemeente neer te kunnen zetten.

Actualisatie businesscase zaakgericht werken
Het zaaksysteem dient te worden vervangen om te voldoen aan de BIG-richtlijn.

Restant taakstelling cluster D&B
In mei 2015 is het organisatieplan van het Cluster Dienstverlening en Bedrijfsvoering (D&B) vastgesteld en per 1 oktober 2015 is de reorganisatie van het cluster doorgevoerd. Deze reorganisatie ging gepaard met een taakstelling, waaronder een versnellingsopgave van € 1 miljoen.
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het op orde krijgen van de basis en zijn hier grote stappen in gemaakt. De bedrijfsvoering staat inmiddels op een hoger plan, hoewel we ook moeten constateren dat we nog een forse opgave hebben. De ambitie van de totale organisatie is groter dan het uitgangspunt in 2014. Dit heeft onder meer, via het Investeringsfonds Impuls Ede, geleid tot groei van de organisatie. De taakstellende omvang per 1 januari 2018 van de bedrijfsvoering is er niet op toegerust deze ambitie en omvang voldoende te faciliteren. Dit leidt er onder meer toe dat de taakstellende versnellingsopgave van € 1 miljoen voor € 0,4 niet gerealiseerd wordt.

Telefonie
Het telefoniebeleid wijzigt. Iedereen heeft straks een mobiel toestel in plaats van een vast. Dat betekent een uitbreiding van het aantal smartphones. Het gevraagde budget is voor aanschaf/vervanging en onderhoud van toestellen.

Budget accountantscontrole
Het gaat hier om een bijstelling van de begroting naar reële uitgaven voor de accountant op basis van offerte van de accountant.

Archief GR Permar
De archieven van de Permar worden op wettelijke basis na de opheffing van de GR ondergebracht bij de gemeente Ede. Deze archieven moeten toegankelijk en raadpleegbaar zijn wegens bedrijfsmatig of historisch belang. Onbekend is wat de omvang en bewerkingstijd van deze archieven is. In de perspectiefnota is zodoende geen budget geraamd.

Govroam
Bedoeling is dat er een overheidsbreed Wi-Fi-netwerk komt, zodat je met een en dezelfde sleutel op alle locaties kunt inloggen. Als Ede hieraan meedoet, dient dit Wi-Fi netwerk ook binnen Ede beschikbaar te worden gemaakt. In de perspectiefnota is zodoende geen budget geraamd.