Wat gaan we doen?

Sociaal Interventie Team (zie ook programma 2, zware casuïstiek 3D)
Naar schatting is bij ten minste 250 van de Edese huishoudens sprake van meervoudige problematiek, die gepaard gaat met (ernstig) overlast gevend en/of crimineel gedrag van een of meerdere gezinsleden. Deze doelgroep heeft niet alleen problemen, maar zorgt ook voor veel problemen. De criminaliteit en overlast die zij veroorzaken brengt veel onrust, persoonlijk leed en (maatschappelijke) kosten met zich mee.
Bij deze huishoudens is een intensieve persoons- en gezinsgerichte aanpak op maat met inzet van drang en dwang onder een stevige gemeentelijke regie van het Interventieteam noodzakelijk. Vanwege de vaak structurele, soms transgenerationele, aard van de problematiek (bijvoorbeeld aangeboren psychiatrische problematiek) is blijvende aandacht noodzakelijk om de situatie beheersbaar te houden. De aanpak wordt alleen ingezet op moment dat met de reguliere werkwijze onvoldoende voortgang wordt bereikt. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden door het interventieteam worden momenteel incidenteel beschikbare middelen gebruikt. Voorgesteld wordt om voor 2018 en 2019 budget beschikbaar te stellen om de inzet te continueren en de formatie met een halve fte uit te breiden.

Brandweerkazerne Bennekom
De Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft in Bennekom een brandweerpost die nog net aan de wettelijke eisen voldoet. Gelet op de invoering in 2017 van strengere wettelijke eisen ten aanzien van schoon werken zal de locatie niet meer aan de eisen voldoen, een ARBO-risico. De VGGM heeft de gemeente Ede gewezen op de mogelijkheid de naastgelegen sporthal, die vanaf medio 2016 niet meer in gebruik is her te bestemmen tot brandweerkazerne. Deze accommodatie is medio 2016 gesloten en in de verkoop gezet. De VGGM heeft aan de gemeente Ede, als eigenaar van beide gebouwen, gevraagd dit nader te onderzoeken. In 2017 vindt een haalbaarheidsstudie plaats. Het eindresultaat is een voorstel voor de toekomstige huisvesting van de brandweerpost in Bennekom. Dit voorstel wordt u later in 2017 ter besluitvorming voorgelegd.

Bijdrage veiligheidsregio Oost-Nederland
De Veiligheidsregio Oost-Nederland bestaat uit 79 gemeenten, die op het gebied van veiligheid samenwerken. Vanaf 2017 is het de bedoeling om tot voortzetting te komen van deze samenwerking en onder meer een nieuwe veiligheidsstrategie voor Oost-Nederland op te stellen. Om dit te realiseren dient een functionaris aangesteld te worden die voor de gehele regio Oost-Nederland het proces opstart en begeleidt. Financiering geschiedt door de acht grootste gemeenten voor de duur van twee jaar.

Openbare orde oud en nieuw
Tijdens de viering van Oud en Nieuw is gebleken dat het verzorgen van activiteiten, waaronder een voetbaltoernooi, een positieve bijdrage heeft geleverd aan de initiatieven van bewoners. Het heeft mede geleid tot een positief en rustig verloop van oud en nieuw. Wegens succes verbreden we het model.