Wat gaan we doen?

Zware casuïstiek 3D
Vanuit de Jeugdwet heeft de gemeente de opdracht om de juiste zorg voor jeugd te garanderen en tegelijkertijd te transformeren naar zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Om dit te realiseren wordt in Ede wordt intensief samengewerkt tussen preventie, curatie en repressie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de Edese zorg- en veiligheidsstructuur hiervoor de juiste basis vormt. Er zijn ook punten waar het knelt.

-   Aanvraag preventief aanbod
Door dichtbij de vindplaatsen zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te bieden, wordt beoogd te voorkomen dat problemen escaleren en/of zwaardere zorg nodig is. In de Edese zorg- en veiligheidsstructuur is dit de basis waar vanuit we werken. Het gaat om activiteiten zoals het schoolmaatschappelijk werk, Praktische Gezinsondersteuning en Home-Start. Uit onderzoek onder inwoners, blijkt dat zij zich geholpen voelen door deze voorzieningen. Echter, op dit moment staat de preventieve zorg onder druk vanwege teruglopende financiële middelen.

-   Outreachende en cultuursensitieve aanpak risicojongeren en -gezinnen
In Veldhuizen zien we op onderdelen een cumulatie van risicofactoren en problemen. Dit vraagt, naast preventief aanbod, zwaardere inzet. Het gaat dan om intensieve en langdurige intensieve begeleidingstrajecten voor risicogezinnen, extra inzet van professionals op straat (outreachend jongeren- of opbouwwerk), het bevorderen van cultuursensitiviteit en diversiteit onder professionals en een cultuursensitief maatwerkaanbod. Dit wordt bevestigd in het DSP onderzoek naar de onrust in Veldhuizen. Dit specifieke aanbod is afhankelijk van en werkt intensief samen met het preventieve aanbod, dichtbij de vindplaatsen. Dit mede vanuit het oogpunt van normaliseren en het bieden van perspectief.

-   (Sociaal) Interventieteam (zie ook programma 6)
Als gezinnen niet meer vrijwillig meewerken aan hulp en de inzet van dwang, drang en straf noodzakelijk is, wordt het interventieteam ingezet. Door middel van procescoördinatie wordt samen met alle gemeentelijke afdelingen en een groot aantal maatschappelijke partners beoogd de overlast die jongeren/huishoudens veroorzaken te stoppen en/of de criminele activiteiten van de gezinsleden te verminderen en de situatie waarin kinderen opgroeien te verbeteren. De groepsaanpak valt hier onder. Het SIT maakt gebruik van al het preventief, curatief en maatwerkaanbod om tot een goede aanpak te komen en is daarbij afhankelijk van een voldoende toereikend aanbod. Het interventieteam heeft een brede doelgroep en houdt zich ook bezig met huishoudens zonder kinderen waarbij het opvoeren van druk noodzakelijk is.

-   Onderlinge afhankelijkheid
De zorgstructuur rondom jeugd en gezinnen is een samenhangend geheel, waarbij de verschillende onderdelen op elkaar ingrijpen. Er is dus een afhankelijkheid: procescoördinatie is een lege huls zonder een beschikbaar zorgaanbod, het terugdringen van zwaardere zorg wordt onmogelijk als er een tekort aan preventieve ondersteuning is, vanuit groepsaanpak wordt een beroep gedaan op outreachend jongeren- of opbouwwerk, preventief aanbod en cultuursensitieve zorg. Het één kan niet goed functioneren zonder het ander.

Arbeidsmarktbeleid
In de regio is de ‘driehoek’ economie, onderwijs en werkgelegenheid nodig om de welvaart en economische groei te bevorderen, de concurrentiepositie te versterken en te stimuleren dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren. In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in zowel de regionale als de triple helix samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Zowel het Rijk als provincie maar ook partners in de regio zelf, gebruiken steeds vaker de arbeidsmarktregio als organiserend principe voor het agenderen van arbeidsmarktvraagstukken. Daarbij heeft gemeente Ede een regie- en agenderende rol, zowel bestuurlijk als in de uitvoering (ambtelijk). Op basis van de opgedane ervaring maken wij de huidige inzet van programmamanagement structureel en geven wij een aanvullende beleidsimpuls in de jaren 2017 tot en met 2019. De gevraagde inzet is gericht op het goed uitvoering geven aan de regierol van Ede voor de regio FoodValley. We onderzoeken in welke mate deze kosten mede gedragen kunnen worden door de overige gemeenten in de regio FoodValley.

Specialistische Ondersteuner bij de Huisarts (SOH)

Een belangrijk onderdeel van de transformatieagenda jeugd betreft het verlagen instroom specialistische Ggz-zorg. Uit een pilot in alle gemeenten van FoodValley blijkt dat instroom in specialistische jeugdhulp sterk wordt verminderd met inzet van een specialistische ondersteuner bij de huisarts. De dekking van deze inzet wordt vanaf 2019 voorzien in een besparing op maatwerkvoorzieningen.

Ondersteuning adviesraad sociaal domein
De leden van de adviesraad zijn deskundig op WMO, jeugd, participatie en welzijn. Het is van belang hen te equiperen met een budget en ambtelijke ondersteuning op een wijze die passend is bij wat van een adviesraad wordt verwacht in een complexe context van Ede als 100.000+ gemeente.

Inclusie
De aangenomen motie Toegankelijke Gemeente (feb. 2016) kwam tot stand naar aanleiding van de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De gemeente, vertegenwoordigers van doelgroepen en burgers uit de samenleving zijn geraadpleegd op vijf thema’s: inclusief onderwijs, inclusief wonen, de inclusieve arbeidsmarkt, toegankelijkheid en vrije tijd. De prioriteiten op deze thema's bij elkaar genomen vormen de Routekaart Ede Inclusief. Voor de verwezenlijking zijn middelen nodig voor projectmanagement, voor het toegankelijker maken van de eigen dienstverlening en voor een werkbudget om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen.

Meldcode huiselijk Geweld, Veilig Thuis en meer
Voor de wet Meldcode Huiselijk Geweld bekrachtigen de regiogemeenten later in 2017 een missiestatement. De uitvoering van het missiestatement vereist een implementatiebudget van € 0,1 miljoen voor het op orde brengen van het gedachtegoed van de meldcode, zowel voor de regionale regietaak als voor de eigen organisatie.

Ede is als centrumgemeente voor de functies Veilig Thuis, Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Centrum voor Seksueel Geweld verantwoordelijk voor de inhoud en financiering er van. Op basis van nadere kostenspecificaties wordt voor later in 2017 besluitvorming voorbereid. Hiervoor zijn nog geen middelen gereserveerd.

Kindcentra
Kindcentra zijn voorzieningen voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Kindcentra bieden kinderen een volledig dagprogramma op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Door het beschikbaar stellen van eenmalige subsidies stimuleren we de ontwikkeling van Kindcentra door onze maatschappelijke partners in Ede.