Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Het speerpunt buitengebied is gericht op het realiseren van een vitaal buitengebied. Dit betekent een vitale agrarische sector, een toekomstbestendige toeristische sector met een goede recreatieve infrastructuur, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een positieve belevingswaarde voor inwoners en recreanten en duurzame werkgelegenheid. Dit willen we bereiken door onder andere het stimuleren en faciliteren van bedrijvigheid in het buitengebied anders dan agrarisch of toeristische bedrijvigheid, bedrijven leveren een bijdrage aan de omgevingskwaliteit.

De doelen voor het Buitengebied zijn:

  1. Een vitale agrarische sector, met ruimte voor groeiers en maatregelen gericht op vrijkomende agrarische bebouwing.
  2. Een toekomstbestendige toeristische sector met levensvatbare bedrijven en een goede recreatieve infrastructuur.
  3. Versterken van de omgevingskwaliteit met als uitgangspunt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven en tegelijkertijd een goede belevingswaarde voor inwoners en recreanten.
  4. Duurzame werkgelegenheid.

Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

Het programma buitengebied is op 8 december 2016 vastgesteld. Hoewel verschillende projecten al opgestart zijn in 2016 komt het programma in uitvoering in 2017.

Omgevingskwaliteit
Omgevingskwaliteit vormt een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkelingen in het buitengebied, daarom stellen we hiervoor een handreiking op. Aan de hand hiervan nodigen we initiatiefnemers nadrukkelijk uit om plannen te ontwikkelen die bijdragen aan de doelstellingen en ambities uit het programma.

De overgangen tussen de dorpsranden en het buitengebied onderzoeken we op mogelijkheden om deze landschappelijk te versterken en herkenbaar te maken, waarbij we waar mogelijk de combinatie maken met de bouwrechten vanuit de functiewisselingen.

We maken een integraal gebiedsplan voor het gebied rond de Ginkelse Hei. De werktitel in het programma is 'Hof van Veluwe'. Hiervoor maken we in 2017 een plan van aanpak dat we in overleg met de stakeholders in het gebied uitwerken.

Het Manifest 'Gezonde leefomgeving veehouderijen' is bekrachtigd door veel betrokken partijen. Het manifest is belangrijk voor een gezonde luchtkwaliteit. Wij gaan in Regio FoodValley verband de uitvoering gezamenlijk aanpakken langs twee hoofdsporen: een bestuurlijk- en een praktijkspoor. Alle partijen (provincie, sector en andere innovatiefondsen leveren daar een bijdrage aan. Wij leveren kennis/capaciteit en een financiële bijdrage. Een groot deel van de investering bestaat uit de kosten voor het gezamenlijke Praktijkcentrum. Onze inzet is dat onze bijdrage aan het centrum vanaf 2019 fors lager wordt.

De in de regio Food Valley opgestelde menukaart implementeren we verder door het daadwerkelijk toepassen in de praktijk bij initiatieven. Via pilotprojecten is inmiddels ervaring opgedaan met het breder denken dan alleen ruimtelijke kaders bij initiatieven die bijdragen aan de ambitie van Ede.

Programmalijn Agrarisch en niet-Agrarisch
Het nieuw regionaal functiewisselingsbeleid dat is gericht op de inzet van vrijkomende agrarische bebouwing werken we verder uit en gebruiken we als instrument in gesprekken met initiatiefnemers om kansrijke initiatieven te faciliteren. Daarnaast blijft Ede een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan dit regiobeleid leveren.

Het uitgevoerde onderzoek naar mogelijkheden voor mestverwerking in het buitengebied zetten we om in concrete acties, waarbij het stimuleren van het op een verantwoorde wijze verwerken van mest het uitgangspunt is.

De vitaliteit van de bedrijven in het buitengebied is van invloed op de ontwikkelmogelijkheden van de verschillende functies. De eind 2016 gestarte inventarisatie van de vitaliteit van de bedrijven in het buitengebied heeft waardevolle informatie opgeleverd. Deze informatie werken we verder uit: we maken inzichtelijk wat de gevolgen zijn van de hoeveelheid vrijkomende agrarische bebouwing, het aantal percelen met een niet-agrarische bedrijfsactiviteit en het niveau van toezicht en handhaving voor de omgevingskwaliteit in het buitengebied. Aan de hand van deze informatie ontwikkelen we verschillende toekomstscenario’s voor het buitengebied.

Het Manifest van Salentein is getekend op een agrarische conferentie. Samen met andere overheden, onderwijs en het bedrijfsleven zetten we stappen voor een sterke agrarische sector in de regio. Hieruit volgen concrete projecten, zoals een coachtraject voor boeren met toekomstgerichte vragen.

Om de afname van de biodiversiteit in het agrarisch buitengebied een halt toe te roepen onderzoeken we waar kansen liggen om de landbouw en natuurbeheer en/of - ontwikkeling met elkaar te verbinden.

Programmalijn Recreatie
We blijven actief deelnemen aan de gebiedsopgave Veluwe. Dit richt zich op vitale vakantieparken, excellente routestructuren en robuuste marketing (in afstemming met citymarketing).

We rollen het project Vitale Vakantieparken uit, waarbij nadrukkelijk verbinding wordt gezocht met het project aanpak permanente bewoning van recreatieterreinen.

In de op te stellen Edese visie op recreatie en toerisme ontwikkelen we een ruimtelijk spoor ten aanzien van de vakantieparken. Ede neemt actief deel aan het programma Vitale Vakantieparken. In dit programma wordt met de deelnemende gemeenten gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de recreatieparken, zowel in Ede als Veluwebreed.

Het project handhaving permanente bewoning levert zichtbare resultaten op en zetten we voort. Wij vragen verhoging van de projectbijdrage zodat de herprioritering op handhaving opgeheven kan worden. Dat resulteert in een (aanvullende) projectbijdrage voor 2017 en 2018.

Budget

Welk budget is nodig?

  bedragen x € 1.000

Prestaties Buitengebied

1e Tranche 2017

+ Extra voor 2e helft 2017

Al bekend 2018

T.b.v. de doelen: versterken omgevingskwaliteit

8

165

250

Te besteden aan onder andere:

-   Handreiking omgevingskwaliteit

-   integraal gebiedsplan Hof van Veluwe

-   versterking dorpsranden

-   implementatie en uitwerking menukaart
-  uitvoeren Manifest gezonde leefomgeving veehouderijen

T.b.v. doel: vitale agrarische en niet- agrarische sector
Te besteden aan onder andere:

179

166

205

-   uitwerking regionaal functiewisselingsbeleid

-   projecten volgend uit het Manifest van Salentein

-   inventarisatie bedrijven

-   verbinding landbouw en natuur

-   ontwikkelen scenario's voor een vitaal buitengebied

T.b.v. het doel: toekomstbestendige toeristische sector

137

 163

336

Te besteden aan onder andere:

-   uitwerken ruimtelijk spoor in Vitale vakantieparken

-   borgen recreatie en toerisme in visie en beleid

-   opstarten inventarisatie recreatieterreinen

-   optimalisatie toeristische routestructuren

-   participatie in de Gebiedsopgave Veluwe

-   handhaving permanente bewoning

Algemeen: communicatie en programma-manager incl. ondersteuning

 54

 109

100

Totaal

 378

603

891

Toelichting extra budget 2 e helft 2017 en 2018
Het programma is inmiddels volop in de uitvoering gekomen. Dit betekent dat er nu steeds meer concrete projecten worden uitgevoerd. Deze projecten worden voor een deel uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende partners, waarbij afspraken zijn of worden gemaakt over cofinanciering.