Wat gaan we doen?

Revitaliseringsonderzoek bedrijventerreinen
Goed bereikbare en vitale bedrijventerreinen met een kwalitatief goede uitstraling zijn belangrijk voor de lokale economie en werkgelegenheid. Kwaliteit, uitstraling en functionaliteit zijn en worden steeds meer de drijvende kracht van de locatiekeuze. In het kader van de provinciale en regionale planningsafstemming is het van belang om ook oudere terreinen slagvaardig op te pakken. Om in de toekomst bestaande en nieuwe bedrijven optimaal te kunnen faciliteren is het gewenst om de huidige kwaliteit en economische aantrekkelijkheid van de bestaande bedrijventerreinen inzichtelijk te maken in relatie tot een mogelijke herstructureringsopgave. Het college wil in nauwe samenwerking met de ondernemers een scan laten uitvoeren naar de kansen en mogelijkheden voor revitalisering. Revitalisatie is per definitie een traject waarin de publieke en private belangen elkaar vinden en kunnen versterken.

Plan van aanpak urgente verkeersveiligheidsknelpunten
In 2017 geeft het college uitvoering aan de motie Verkeersveiligheid uit november 2016. Resultaat is een plan van aanpak met (infrastructurele) maatregelen en activiteiten die kunnen worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Fietsvoorzieningen Westzoom + kruispunt Klompersteeg/Westzoom
In 2019 wordt het kruispunt Postweg/Westzoom gereconstrueerd ten behoeve van een betere doorstroming van en naar de A30. Aansluitend is het wenselijk om langs de Westzoom fietsvoorzieningen te realiseren en te zorgen voor een veilige oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van de Klompersteeg.

Snelle fietsroute Ede-Veenendaal tweede tranche
Voor de afronding van het project Snelle fietsroute Ede-Veenendaal wordt een hoogwaardige vrij liggende fietsverbinding tussen het station Ede-Wageningen en het kruispunt Galvanistraat/Frankeneng gerealiseerd. Uitvoering is voorzien in de jaren 2017 tot en met 2019. Voor de eerste twee jaar zijn middelen via het Fietsplan beschikbaar.

Herprofilering Marktstraat
In afstemming met het project Levendig Centrum wordt voorgesteld om de Marktstraat tussen de Molenstraat en de Nieuwe Stationsstraat een nieuw profiel te geven conform de nieuwe ontwerprichtlijn. Voor de weggebruikers wordt duidelijker wat hun plaats is op de weg. Er ontstaat een rustiger straatbeeld en een betere beleving van dit deel van het centrum. De investering bedraagt € 0,1 miljoen.

Verkeerskrediet 2020
De afgelopen jaren heeft u jaarlijks € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van mobiliteitsprojecten voor verschillende modaliteiten. Deze projecten zijn van belang voor een goede bereikbaarheid en dragen bij aan een verhoging van de verkeersveiligheid en een verbetering van de leefbaarheid. We voegen een even groot krediet toe voor het jaar 2021.