Wat gaan we doen?

Sociale wijkonderneming hoogbouw Ede-Zuid
De buurt rondom hoogbouw Ede-zuid heeft een droom, een gezamenlijk perspectief geformuleerd. De afgelopen jaren hebben nieuwe bewonersinitiatieven op het gebied van ontmoeten, de openbare ruimte en veiligheid tot mooie resultaten geleid in het dichterbij brengen van die droom. Professionals in de wijk hebben de bewoners van de buurt beter leren kennen en nieuwe contacten gelegd. Vertrouwen en betrokkenheid zijn gegroeid. De reis verliep tot nu toe echter niet altijd gemakkelijk en vlekkeloos. Om echt voortgang te boeken is een krachtige impuls nodig: professionals, bewoners, ondernemers en organisaties uit de wijk willen een ‘vrij speelveld’ creëren. Een speelveld met heldere spelregels en binnen duidelijke kaders, met een vangnet voor kwetsbaarheden. Dit gebeurt in de vorm van een sociale wijkonderneming, een broedplaats. De broedplaats is, nog meer dan het bewonersnetwerk nu, van grote betekenis voor individuele bewoners en de buurt als geheel. Daarnaast wordt in het komend half jaar een businesscase opgesteld. Want behalve maatschappelijk effect, beoogt het ook een financieel effect. Om de wijkonderneming en businesscase op te stellen is een partij bereid gevonden samen met ons aan de slag te gaan. Zij brengen expertise in die we zelf niet in huis hebben en dragen mede het risico.

Stadsvisie, uitvoeringsagenda
De Omgevingsvisie Ede-Stad (Stadsvisie Ede 2030) is de eerste stap in de implementatie van de Omgevingswet. Een ruimtelijke agenda en uitnodiging om samen de stad te maken en daarmee de beweging van binnen naar buiten te maken. Dit gaat niet van zelf. Een uitvoeringsagenda gericht op het uitwerken en prioriteren van acties moet zorgen voor een gestructureerde aanpak en een specificatie van de rolneming. Een op inwoners, ondernemers en organisaties gerichte roadshow moet zorgen dat de stadsvisie en haar ontwikkelingskansen buiten bekend worden, gaan leven en tot uitvoering komen. Tevens geeft de roadshow inzicht in de rol die inwoners, ondernemers en organisatie willen en kunnen nemen in de uitvoering. Tenslotte wordt het budget aangewend om initiatieven vanuit de stad te ondersteunen met advies en onderzoek en op die manier de energie om te zetten naar een zichtbaar resultaat. Medio 2017 wordt de Visie Bennekom vastgesteld. Waar mogelijk worden de resultaten hiervan betrokken bij de uitvoeringsagenda.

Stadsvisie, ontwikkeling groenblauw raamwerk
In 2017 begint het college met de uitvoering van de Stadsvisie. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een groenblauw raamwerk dat een drager vormt voor een duurzaam, klimaatbestendig en gezond Ede. Een raamwerk dat vanuit het buitengebied de stad dooradert in de grotere stads- en landschapsparken of kleinere groen- en waterstructuren. Waar mogelijk wordt gecombineerd met fiets- en wandelpaden die recreatie en toerisme bevorderen. Het college vraagt middelen voor het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het groenblauw raamwerk en het definiëren van projecten. Voorzien is in kredieten van twee keer € 0,2 miljoen en twee keer € 0,3 miljoen om deze projecten in de komende vier jaar uit te kunnen voeren.

Verruiming fonds duurzaamheidsleningen
Sinds 2016 worden duurzaamheidsleningen aan burgers en instellingen verstrekt. Het succes van de leningen, het grote aantal gehonoreerde aanvragen, leidt er toe dat het plafond van het fonds in zicht kwam. Om te voorkomen dat aanvragen om een lening afgewezen zouden moeten worden, heeft de gemeente eerder besloten tot verruiming van het fonds van € 2 miljoen naar € 4 miljoen. De begroting voorziet vanaf 2018 niet in de hogere rentekosten en de hogere beheervergoeding aan SVN.

Plan van aanpak arbeidsmigranten MOE-landen
De twee hoofdlocaties waar momenteel in de gemeente Ede arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zijn gehuisvest, zijn geen lange termijn locaties. Het huurcontract van hotel ‘Flexforce’ loopt in januari 2018 af. Het gebruik van De Goudsberg is illegaal en wordt in het kader van revitalisering van recreatieparken beëindigd. Nu al komen regelmatig zaken naar boven van huisvesting van MOE-landers op onwenselijke locaties, die niet voldoen aan geldende normen. Dat leidt tot complexe, langdurige handhavingszaken. De kans op toename van dergelijke situaties is reëel. Naast het huisvestingsvraagstuk zijn er vraagstukken op het gebied van veiligheid (overlast), onderwijs en op sociaal vlak. Daarom is het wenselijk om een integrale visie op te stellen waarin een heldere lijn wordt uitgezet op dit onderwerp. Gevraagde financiering is voor de uitvoering van een inventarisatie en het opstellen van een plank van aanpak. Het opstellen van de visie volgt in 2018.

Implementatie en borging wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
De Wet VTH is in april 2016 van kracht geworden. De wet beoogt inzichtelijk te maken welke kwaliteit burgers, bedrijven en instellingen, maar ook overheden onderling en als opdrachtgevers mogen verwachten bij onder meer omgevingsvergunningen. Een kwaliteitscoördinator gaat zorgdragen voor de implementatie van de Wet VTH in de eigen organisatie en de borging in de toekomst. De financiële vraag vanaf 2019 hangt af van de wijze van borging. Wij streven naar opname in reguliere processen en taken.

Verlengen inzet programma 200+200
Het project om versneld 400 sociale huurwoningen te realiseren (200 structureel plus 200 tijdelijk) is ontstaan uit de toenemende vraag naar extra sociale huurwoningen waaronder huisvesting statushouders, de uitstroom uit de maatschappelijke opvang, uitstroom vanuit het beschermd wonen en de recreatieparken. De opgave wordt deels binnen de gemeentelijke projecten gerealiseerd en deels door de transitie van kantoorpanden. De focus was realisatie van deze woningen in 2016 en 2017. Alle procedures, afspraken, omgevingscommunicatie en contracten vergen vaak veel tijd. Daarom voorzien we een verdere inzet in 2018.

Veluwse Poort, investeren in Spoorzone
Het project Veluwse Poort heeft tot doel de herontwikkeling van het oostelijke deel van Ede door middel van ontwikkeling van de Kazerneterreinen, het voormalige ENKA-terrein en de Kop van de Parkweg.
Een van de pijlers van de businesscase Veluwse Poort is de bijdrage vanuit de gebiedsontwikkeling aan de realisatie van de infrastructurele opgave. Hierover is uw Raad in december 2016 geïnformeerd bij de presentatie van de businesscase. Het opvangen van het tekort van € 3,4 miljoen wordt nu verwerkt in het perspectief.

Implementatie Omgevingswet
Voor de uitvoering van de Omgevingswet is het noodzakelijk dat landelijk een digitale informatievoorziening beschikbaar is (software). Gemeenten worden verplicht om bij deze landelijke voorziening, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), aan te sluiten. Gemeenten moeten bijdragen in de onderhoudskosten van het DSO. Daarnaast moeten de gemeenten zelf een plan hebben hoe zij de rest van de (digitale) informatie ontsluiten. De eenmalige transitiekosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de gemeente. Het rijksprogramma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ wordt pas in de loop van 2017 concreter voor wat gemeenten moeten doen aan hun eigen digitale informatievoorziening en wat ze moeten doen om aan te sluiten op het DSO. Dit betekent dat er voor deze perspectiefnota geen reële schatting gemaakt kan worden van de extra kosten voor digitale informatievoorziening. Hierover kan meer duidelijkheid worden gegeven bij de Programmabegroting 2018-2021.

Verkabeling hoogspanningslijn Ede
Al jaren bestaat de wens vanuit omwonenden en de politiek om de hoogspanningslijn die boven de kern van Ede loopt ondergronds te brengen, te verkabelen. In een motie heeft de gemeenteraad het college verzocht te onderzoeken hoe de hoogspanningslijn zo snel mogelijk na invoering van de wettelijke verkabelingsregeling ondergronds kan worden gebracht. Het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie, waar de verkabelingsregeling onderdeel van uitmaakt, treedt naar verwachting in 2018 in werking. Hierin wordt onder andere de verdeling van de kosten van de verkabeling tussen de verschillende betrokken partijen geregeld. De gemeente voert komende tijd overleg met de netbeheerder en de provincie om deze partijen een deel van de kosten te laten dragen. Uit het haalbaarheidsonderzoek dat inmiddels is uitgevoerd blijkt dat er geen technisch onoverkomelijke knelpunten zijn om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen. Mede hierom en het nog niet inzichtelijk zijn van de kosten is er in deze perspectiefnota geen geld voor gereserveerd. Ruimte wordt dan gezocht in de middelen van het investeringsfonds Impuls Ede dat gevoed wordt met de opbrengst uit de precarioheffing.