Op naar een nog mooier Ede

Voor u ligt de Perspectiefnota 2018-2021. Hierin leest u waar de gemeente Ede de komende jaren haar geld op inzet. Dit ligt grotendeels in het verlengde van de voorgaande jaren. Het collegeconvenant 2014-2018 is de basis voor de keuzes die zijn gemaakt. De afgelopen jaren is met veel resultaat uitvoering gegeven aan het convenant. Minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn vrijwel alle zaken opgestart, veel is afgerond. In 2017 en 2018 wordt deze lijn doorgezet. Voor sommige onderdelen is het, voor de continuïteit van de focus en betrouwbaarheid van onze partners, nodig om de ingezette lijn langer door te zetten. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wordt ook rekening gehouden met ruimte voor keuzes door het nieuwe college. Dit doen we onder meer door ruimte te houden in het investeringsfonds.

Zoals gezegd; de basis voor de perspectiefnota is het collegeconvenant 2014-2018, maar ook de visie Ede 2025 speelt een belangrijke rol. De focus ligt daarmee op Food, World Food Center, KennisAs, een sterk buitengebied, duurzaamheid, het levendige centrum, goede culturele en sportvoorzieningen, de verdere ontwikkeling van de Veluwse Poort, de regionale samenwerking en uiteraard een sterke sociale samenleving.

Binnen alle genoemde thema's staat (de intensivering van de) samenwerking centraal. Samen met inwoners, organisaties, vrijwilligers en andere partners werken we aan de ontwikkeling van Ede. Niet de gemeente alleen, maar samen met onze partners in het fysieke en sociale domein werken we aan het realiseren van onze ambities.
Dat betekent ook een doorontwikkeling van onze werkwijze. Steeds meer en intensievere participatie, co-creatie, initiëren waar nodig en loslaten waar het kan. We spelen in op burgerinitiatieven en versterken de burgerkracht. Die lijn is ingezet en willen we versterken, zodat het een onomkeerbare beweging wordt. Dat is geen eenvoudige opgave en al doende leren we. En dat leren doen we allemaal, niet alleen de gemeente, maar ook zorgaanbieders, (welzijns)instellingen, onderwijsinstellingen en inwoners. We ontdekken met z'n allen steeds beter onze rol, wie trekker is en wie faciliteert. Voor de gemeente is het belangrijk een goede balans te vinden in wanneer we kunnen en moeten loslaten. En dat luistert nauw. Te snel loslaten kan betekenen dat een project of initiatief niet verder komt. Te laat loslaten kan betekenen dat initiatiefnemers te weinig ruimte voelen om op eigen kracht en snelheid zaken voor elkaar te boksen. In 2017 en 2018 gaan we dit verder professionaliseren, zodat we aan de hand van maatwerk per initiatief meer voor elkaar kunnen krijgen.

In deze perspectiefnota hebben we voorstellen opgenomen die de ambities van het collegeconvenant realiteit maken. Het Investeringsfonds speelt hierbij een belangrijke rol. Met betrekking tot het sociaal domein ligt de focus op samen met partners werken aan de verdere transformatie. Integraal werken en ontschotting (ook van budgetten) is daarmee het doel. Het onderzoek 'Op waarde(n) geschat' heeft ons een schat aan informatie gegeven over waar de vervolgopgave ligt voor een sterke sociale samenleving. Het aanbod van zorg wordt over het algemeen gewaardeerd, maar de wijze waarop mensen zich benaderd voelen is voor verbetering vatbaar. Dat zit vooral in houding en gedrag en in het nog meer denken en handelen vanuit het perspectief van de inwoner. Een deel van de voorstellen in deze perspectiefnota is hierop gericht.

Er zijn mooie dingen gaande in en rondom Ede. Steeds vaker blijkt in regionaal en (inter)nationaal verband dat Ede een authentieke ambitie heeft die echt past bij wat we zijn. Dit biedt kansen voor verdere ontwikkeling. Het vasthouden van deze focus om daarmee de kansen te kunnen verzilveren zal leiden tot een sterke economie, werkgelegenheid op diverse niveaus, een herkenbaar Ede waar mensen zich thuis voelen. Diverse voorstellen in deze perspectiefnota dragen hier aan bij.

Op naar een nog mooier Ede!