Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Citymarketing is belangrijk om Ede ‘op de kaart te zetten’. Citymarketing is een krachtig instrument dat gekoppeld is en zal moeten blijven aan de Edese speerpunten. Het is daarbij zaak om gerichte acties te doen naar verschillende doelgroepen, passend en in afstemming met de andere speerpunten. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de brede aanpak in doelgroepen: Bewoners, Bedrijven, Bezoekers en Bollebozen (studenten). Citymarketing werkt in 2016 aan een nieuwe koers. Tijdens deze koersbepaling formuleren we samen met externe en interne partners onze gezamenlijke focus en positionering. We gaan de Citymarketing meer borgen. We richten een passende citymarketingorganisatie in waarbij we kunnen rekenen op draagvlak, commitment en co-financiering van externe partners. Daarnaast zet Citymarketing – naast het reguliere programma dat voortborduurt op de afgelopen jaren – extra in op de doorontwikkeling van De Smaak van Van Gogh en de realisatie van een brede Citymarketing webportal.

We willen een hoogwaardig voorzieningenniveau voor onze inwoners en voor toeristische bezoekers. Daar horen een levendig centrum, goed functionerende wijkwinkelcentra en aantrekkelijke dorpskernen bij. Daarnaast zetten we in om Food ook zichtbaar en beleefbaar te maken voor onze bezoekers en bewoners. Dat doen we onder andere door het label 'De Smaak van Van Gogh' in samenwerking met het Kröller-Müller Museum. Vanuit dit label stimuleren we culinair toerisme. We willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor Food en Veluwe gerelateerde ondernemers en initiatieven. We stimuleren en omarmen foodgerelateerde events (b2b en b2c).

  • Ede wil herkend worden als regio voor Food en Veluwe.
  • Ede wil herkend worden als innovatieve topregio voor foodgerelateerde bedrijven en als duurzame gemeente waarin een veelheid aan culturele, culinaire en natuurgerelateerde events plaatsvinden.
  • Ede als zodanig bij (toekomstige) inwoners, bedrijven, (kennis)instellingen en toeristen onder de aandacht brengen op een wijze dat deze partijen zich ook daadwerkelijk binden aan Ede, door Ede te bezoeken dan wel zich in Ede te vestigen.
  • De komende jaren blijft Smaak van Van Gogh als label van vrije tijd en Food actief.
  • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zodanig dat Ede veel bezoekers kent en (Food)bedrijven zich aan Ede binden.

Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

We gaan de ingezette koers op Food en Veluwe verder uitwerken en hiervoor een externe, uitvoerende citymarketing inrichten. De gemeente heeft samen met triple helix partners commitment om Ede op het gebied van Food en Veluwe te vermarkten. In 2015 is de koersbepaling ingezet. In de loop van 2017 is er bij externe partners commitment ontstaan om een gezamenlijke marketingstrategie rondom Food en Veluwe op te zetten. Externe partners willen participeren mits de uitvoerende organisatie buiten de gemeente wordt geplaatst. In 2017 bereiden wij de externe citymarketing organisatie voor zodat vanaf 2018 - of eerder - deze organisatie van start kan gaan. Ondertussen geven wij invulling aan Food en Veluwe marketing vanuit de huidige organisatie bij de gemeente Ede.

De gemeente geeft de nieuwe marketing organisatie de opdracht om het imago van Ede te verbeteren en te koppelen aan de thema's Food en Veluwe en om nieuwe doelgroepen voor Ede aan te trekken. De nieuwe marketing organisatie zal dit doen door Ede rondom Food en Veluwe te promoten en door triple helix partners te stimuleren om de koppeling te maken met beleid en uitvoering. De nieuwe marketing organisatie gaat nauw samenwerken met triple helix partners. Het uitvoeren van evenementenbeleid en gastheerschap behoort tot het takenpakket van de marketingorganisatie; de gemeente behoudt haar regie-rol.

De citymarketing organisatie blijft in samenwerking met Kröller-Müller invulling geven aan het label Smaak van Van Gogh om Ede te profileren en (zakelijke) bezoekers aan te trekken. Citymarketing versterkt daarnaast ook de gemeentelijke speerpunten als Levendig Centrum, WFC, Food, KennisAs en Buitengebied om inhoud slim te kunnen vermarkten waardoor het imago van Ede op het gebied van Food en Veluwe versterkt wordt. De op te richten externe marketingorganisatie, in de vorm van een stichting, zal vanuit vier kerntaken werken:

  1. Marketing communicatie rondom Ede in relatie tot Food en Veluwe;
  2. Samenwerking stimuleren, triple helix partners stimuleren en aanjagen om productmarktcombinaties te ontwikkelen rondom Food en Veluwe;
  3. Evenementenloket inrichten voor evenementen rondom Food, Veluwe en DNA Ede (Airborne, cultuur, erfgoed) stimuleren en coördineren.
  4. Gastheerschap vormgeven.

De webportal 'Uit in Ede' wordt vervangen door een bredere citymarketing webportal met nu meer aandacht voor vrije tijd en als nieuwe items wonen, ondernemen en studeren in Ede.

Budget

Welk budget is nodig?

  bedragen x € 1.000

Prestaties Citymarketing

1e Tranche 2017

+ Extra voor 2e helft 2017

Al bekend 2018

T.b.v. het doel: Ede staat bekend als innovatieve regio voor Food & Veluwe
Te besteden aan:
- Inrichten marketingorganisatie:

. Vergroten draagvlak met externe partners (Triple Helix)
. Realisatie huisstijl en merkkader
. Het opstellen van een Strategisch marketingplan

60

326 (2018)
256 (2019)
156 (2020)

T.b.v. het doel: Inwoners, bezoekers en bedrijven binden zich aan Ede
Te besteden aan:

-   Het ontwikkelen van een brede citymarketing webportal gebaseerd op de koersbepaling

20

40

20

T.b.v. het doel: doorontwikkeling Smaak van Van Gogh
Te besteden aan:

-   Communicatie en PR
-    De foodproductlijn Van Gogh doorontwikkelen
-   nieuwe Foodevenementen ontwikkelen

25

T.b.v. het doel: aantrekkelijk vestigingsklimaat
Te besteden aan:

-   Het actualiseren van het evenementenbeleid (zakelijk/publiek)
-   Het inrichten van het evenementenloket

5

Reeds toegekend bij voorstel 'reservering invulling € 3 miljoen':
- Zichtbaar maken grootschalige projecten

120

10

Totaal

20

250

356

Toelichting extra budget 2 e helft 2017 en 2018
In 2016 was voor dezelfde posten budget aangevraagd en toegekend gekregen. In 2016 hebben we vertraging opgelopen en lopen nu door in 2017, waardoor we nu 'opnieuw' de 'rest' budgetten aanvragen.