Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

De KennisAs is het gebied tussen Ede en Wageningen, waar nu al onderwijs- en kennisinstellingen, de Wageningen UR, Kenniscampus en bedrijven zijn gehuisvest. Een gebied met een uniek karakter en met kansen voor verdere ontwikkeling. Het beoogde maatschappelijk effect is een aantrekkelijk vestigingsklimaat, werkgelegenheid en daarmee een stevige sociaal economische structuur.

Het programma KennisAs Ede-Wageningen beoogt het creëren en versterken van een (inter)nationaal vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van agrofood. Deze economische clustering in het gebied Ede en Wageningen biedt ruimte voor innovatie, versterkt de lokale en regionale werkgelegenheid en draagt bij aan een hoogwaardig voorzieningenniveau.
KennisAs is een samenwerking tussen gemeente Ede, Wageningen, Wageningen UR en Provincie Gelderland, waarbij ook andere instellingen en organisaties nauw betrokken worden.

Het programma is gericht op het:

 • versterken concurrentiekracht;
 • versterken innovatie ecosysteem (community);
 • versterken ruimtelijke kwaliteit (herkenbaar & zichtbaar).

Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

Doel: Versterken concurrentiekracht

 • Het initiatief van de Wageningen UR voor een interuniversitair onderzoeksprogramma Food & consument ('FoodLab') met alle Nederlandse universiteiten actief op het gebied van Food en gezonde leefomgeving wordt voortgezet en gekoppeld aan de ontwikkeling van het WFC. Gemeente Ede en provincie participeren in deze ontwikkeling.
 • HBO-onderwijs wordt versterkt door aansluiting op het initiatief voor een interuniversitair onderzoeksprogramma.
 • Na onderzoek door FoodValley.nl en StartLife over de haalbaarheid van een Food Incubator (= voorziening voor starters) op het kazerneterrein wordt gesproken met investeerders. Afhankelijk van de mogelijkheden in de markt zal de gemeenteraad een voorstel ter besluitvorming over het vervolg voorgelegd krijgen.
 • Voor acquisitiemedewerkers van onder andere Ede, Wageningen, Wageningen UR, WFC en andere stakeholders is gericht materiaal ontwikkeld dat dit jaar digitaal beschikbaar wordt gesteld.
 • De beleidsprofilering van dit gebied wordt in samenwerking met WFC en Food versterkt.

Doel: Versterken innovatie-ecosysteem

 • Op basis van de inventarisatie van aanwezige netwerken worden deze met elkaar verbonden en digitaal ter beschikking gesteld zodat iedereen dit kan benutten.
 • Aanwezige Foodbedrijven worden met elkaar en met kennisinstellingen in verbinding gebracht.
 • De haalbaarheid van een onafhankelijke organisatie onder de werktitel ‘Kennispark FoodValley’. Ede, Wageningen en provincie is onder leiding van Wageningen UR onderzocht. Het vervolg zal aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden.

Doel: Versterken ruimtelijke kwaliteit

 • Inzet is om dit jaar een showcase te realiseren, die innovaties in het gebied duidelijk zichtbaar maken.
 • Met gezamenlijke vakdisciplines van Ede en Wageningen (stedenbouw, verkeer, landschap, beheer, ingenieursbureau, R.O.) wordt het Bouwstenenboek ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De eerste toepassing vindt plaats bij de realisatie van de Parklaan. Hiertoe heeft de gemeenteraad in de Perspectiefnota 2016-2019 vanaf 2018 middelen toegekend.

Budget

Welk budget is nodig?

  bedragen x € 1.000

Prestaties KennisAs

1e Tranche 2017

+ Extra voor 2e helft 2017

Al bekend 2018

T.b.v. het doel: Versterken concurrentiekracht
Te besteden aan:

 • Versterken Kennispijler (HBO respectievelijk Interuniversitair)
 • Verkenning en realisering startersfaciliteiten
 • Toerusten acquisitie met toolbox
 • Lobby (in samenwerking met FOOD & WFC)

90

-

90

T.b.v. het doel: Versterken innovatie-ecosysteem (community)
Te besteden aan:

 • Versterken vitale netwerken
 • Netwerk Foodbedrijven (in samenwerking met FOOD)
 • Kennis voor de stad (in samenwerking met Wageningen)
 • Verkenning onafhankelijke organisatie (werktitel. ‘Kennispark’)

20

-

50

T.b.v. het doel: Versterken ruimtelijke kwaliteit
Te besteden aan:

 • Realisering showcases
 • Realisering bakens
 • Uitwerken en toepassen principes Bouwstenenboek

145

-

70

Algemene organisatie
Te besteden aan:

 • Communicatie
 • Programmasturing en ondersteuning (inclusief monitor in samenwerking met FOOD)

80

-

125

Totaal

335

0

335

Toelichting
Het programma KennisAs wordt momenteel gefinancierd door de gemeenten Ede en Wageningen en provincie Gelderland. In de periode 2016-2019 reserveren deze partijen gezamenlijk in totaal € 2,8 miljoen. De gemeenten Ede en Wageningen nemen de helft voor hun rekening (€ 1 respectievelijk € 0,4 miljoen) en de provincie Gelderland de andere helft (€ 1,4 miljoen).