Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Het duurzaamheidsprogramma is vooral gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing in de bouw. Met deze twee zaken is wat effectiviteit betreft de grootste winst te behalen. Daarnaast richt het programma zich op duurzame mobiliteit en meer waarde uit afval.

De doelstellingen per speerpunt:

 • Hernieuwbare energie: 20% duurzame energie in 2020.
 • Energiebesparing: in bestaande bouw een daling van het verbruik van energie, gemiddeld 1,5% energie per jaar, in 2020 ten opzichte van 2007.
 • Duurzame mobiliteit: toename van het fietsgebruik en afname van CO2 uitstoot in het verkeer.
 • Meer waarde uit afval: Minder afval en meer hergebruik. Van 220 naar 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2020.

Daarnaast willen wij dat bewoners, bedrijven, instellingen en onderwijs in Ede zich actief inzetten voor duurzaamheid. Wij willen innovatief zijn en een voorbeeldfunctie vervullen voor andere gemeenten op gebied van duurzaamheid.

Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

In 2017 wordt gewerkt aan onderstaande resultaten. Hierbij zal zoveel mogelijk de kruisbestuiving met andere programma’s worden geoptimaliseerd (waaronder Food en buitengebied).

Hernieuwbare energie

 • Opgestelde gemeentelijke en regionale routekaart Energieneutraal 2050 wordt vastgesteld en vertaald naar (middel)lange termijn.
 • Verdere verkenning locaties zonneweides en windturbines.
 • Er is een platform Ede energieneutraal met deelname van belangrijke stakeholders, gericht op het verwerven van draagvlak en het organiseren van denk- en daadkracht, met het oog op de doelstelling energieneutraal.
 • Uitrol warmtenet, waarbij wordt ingezet op 13.000 aangesloten woningequivalenten eind 2018.
 • Inzet van stimulerende maatregelen voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om alleen duurzame energie (aardgasloos) te gebruiken.
 • Onderzoeken of het mogelijk is om:

  - voor heel Ede aardgasloze nieuwbouw als standaard uitgangspunt te hanteren;
  - woningen in bestaande wijken te ontkoppelen van aardgas.

Duurzame mobiliteit

 • Stimulerende maatregelen om het fietsgebruik te vergroten.
 • Uitbreiding laadinfrastructuur elektrisch rijden en rijden op alternatieve brandstoffen.
 • Vergroening wagenpark gemeente Ede.

Energiebesparing in de (bestaande) bouw

 • Stimulerende maatregelen voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
 • Realiseren van energiebesparingsmaatregelen voor gemeentelijke gebouwen zodanig dat een sprong wordt gemaakt in de energielabels.

Meer waarde uit afval (circulair ondernemen/circulaire economie)

 • Uitwerken van de rol gemeente ten aanzien van circulair ondernemen in samenhang met programma Food.
 • Inzet van stimulerende maatregelen voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om minder afval te produceren en/of te hergebruiken.

Communicatie

 • Onze communicatiestrategie is gericht op het samen doen met inwoners, bedrijven en organisaties. Met een positieve boodschap brengen we duurzaamheid onder de aandacht. En we gebruiken persoonlijke verhalen en voorbeelden om anderen te inspireren.
 • We gebruiken een content kalender voor on- en offline media, waardoor we duurzaamheid continu onder de aandacht brengen.
 • We delen kennis en ervaring en geven advies op het online platform www.ede-natuurlijk.nl.
 • We laten goede voorbeelden zien door interviews met duurzame helden, energieadviseurs en fietsambassadeurs.
 • We laten zien dat we zelf duurzaam zijn. Bijvoorbeeld door onze eigen gebouwen te verduurzamen en led verlichting in onze straatlantaarns aan te brengen.
 • We voeren een bewustwordingscampagne gericht op eigenaren van bestaande bouw.

Overig

 • Bijdrages leveren aan duurzame initiatieven extern.
 • Extra inzet en expertise voor projecten ten behoeve van gebiedsontwikkeling en inrichting openbare ruimte.
 • Uitvoeren motie Steenbreek en Amendement Duurzame ingrepen Dierenasiel.

Budget

Welk budget is nodig?

           bedragen x € 1.000

Prestatie s Duurzaamheid (prestaties staan hierboven al genoemd)

1e Tranche 2017

+ Extra voor
2e helft 2017

Al bekend 2018

T.b.v. het doel: 20% hernieuwbare energie in 2020

95

115

72

T.b.v. het doel: energiebesparing in de (bestaande) bouw: daling van het verbruik van energie: gem. 1,5% energiebesparing per jaar

140

120

350

T.b.v. het doel: toename van het fietsgebruik en afname van de CO2 uitstoot in het verkeer

105

97

104

T.b.v. doel: Minder afval en meer hergebruik/ circulair ondernemen. Van 220 naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar

0

15

15

Overig (onder andere communicatie, interne organisatie, bijdrage duurzame initiatieven intern en extern, motie/amendement)

135

115

215

Totaal

475

462

756

Dekking:
Investeringsfonds
Windmolens BTA12
Toegezegd bij raadsbesluit over verdeling '3 miljoen'

385
90

367
95

756

Toelichting extra budget 2 e helft 2017 en 2018
Het budget wordt voornamelijk ingezet om de in 2016 ingezette activiteiten vervolg te geven. Belangrijke 'nieuwe' projecten/initiatieven die vragen om budget:

 • (Verdere) verkenning locatie zonneweides.
 • Aanjagen/stimuleren circulair ondernemen.
 • Bevorderen expertise duurzaamheid in projectgroepen ten behoeve van gebiedsontwikkeling en inrichting openbare ruimte.
 • Meer sturing op handhaving energie-regelgeving door bedrijven.
 • Onderzoeken of het mogelijk is om:

  - voor heel Ede aardgasloze nieuwbouw als standaard uitgangspunt te hanteren;
  - woningen in bestaande wijken te ontkoppelen van aardgas.