Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijk effect van het speerpunt Levendig centrum is een levendige stad, waar het prettig wonen is en met een aantrekkelijk vestiging- en ondernemersklimaat. Dit heeft ook een positief effect op de werkgelegenheid. In november 2016 is bij de vaststelling van het 'Verhaal van Ede Centrum - de koers naar 2030' besloten dat Ede Centrum (weer) de plek moet worden waar de Edenaar graag en met trots werkt, winkelt, woont of uitgaat en de niet-Edenaar een bestemming vindt voor een dagje uit. Een op maat gesneden programma van maatregelen van uiteenlopende aard brengt een ommekeer teweeg in de terugloop van het aantal bezoekers en het gebrek aan aantrekkelijkheid en levendigheid. Op lange termijn gaan we een stabiele situatie creëren voor bezoekers, ondernemers, eigenaren, bewoners en andere belanghebbenden zodat Ede over een aantrekkelijk, levendig en levensvatbaar centrum beschikt.

  • Het behouden en versterken van de positieve stemming en verwachting met betrekking tot de toekomst van Ede Centrum.

  Behoud en versterking van de positieve stemming en verwachting met betrekking tot de  toekomst van Ede   Centrum is het voornaamste doel. Edenaren moeten weer gaan geloven in Ede Centrum, het centrum   aantrekkelijker vinden en het centrum vaker bezoeken. Hierdoor gaan ze positiever over het centrum   denken en ontstaat er een positieve spiraal.

  • Het verbeteren van samenwerking en afspraken tussen partijen en binnen organisaties met betrekking tot het centrum.
  • Aantoonbare verbeteringen op het gebied van de voornaamste knelpunten in Ede Centrum: leegstand, bezoekersaantallen, negatieve reputatie, last van regeldruk en lage belevingswaarde.

Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

In november 2016 is de lange termijn visie 'Het Verhaal van Ede Centrum' door de gemeenteraad vastgesteld en in december 2016 heeft het college van B en W het onderliggende Uitvoeringsplan Levendig centrum 2017-2019 goedgekeurd. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Hierin zijn drie soorten projecten geformuleerd. Sommige van deze projecten duren langer dan de beschreven periode:

  1. Projecten gericht op ontwikkelen van beleidskaders en organisatie (zoals schrijven van een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, invoering verlichte regeldruk en onderzoek naar nieuwe opzet van centrumbeheer).
  2. Ruimtelijke projecten gericht op verbeteren van verblijfskwaliteit van openbaar gebied, gebouwen, verkeersstructuur en logistiek in en om het centrum (zoals herinrichting Kuiperplein, Markt en Grotestraat en projecten op het gebied van afvalinzameling, toegankelijkheid en parkeren van auto's en fietsen).
  3. Projecten, gericht op het aantrekken en (ver)plaatsen van (nieuwe) functies (jongeren, cultuur, zorg, welzijn en wonen) en de promotie van het centrum (organisatie evenementen, centrummarketing).

In het Uitvoeringsplan worden ongeveer 40 projecten beschreven. Sommige projecten bestaan uit meerdere activiteiten. Bijna alle projecten worden in samenwerking tussen gemeente en andere partijen uitgevoerd. De gewenste veranderingen kunnen immers alleen tot stand komen als alle partijen bijdragen. Voor een levendig, aantrekkelijk en levensvatbaar centrum worden ook inspanningen door derden verricht in de vorm van bouwprojecten, nieuwe huurstrategieën, organiseren van (nieuwe) evenementen en promotieactiviteiten.

Als integraal onderdeel van het programma zetten we in op betere samenwerking met partijen en stimulering van samenwerking tussen partijen. Er wordt gewerkt aan een herijking van de centrumorganisatie(SBE) en de financiering hiervan (reclamebelasting). Tevens wordt de opzet van straatverenigingen gestimuleerd, die zich richten op het organiseren van activiteiten op kleine schaal. Dit moet zorgen voor een grotere verbinding van ondernemers met het centrum.

De uit te voeren maatregelen moeten de verbinding tussen Ede-Centrum met de Edese thema’s Food, Duurzaamheid en Veluwe versterken. Hiervoor zijn en worden diverse gezamenlijke projecten opgezet.

Budget

Welk budget is nodig?

  bedragen x € 1.000

Prestaties Levendig Centrum

1e Tranche 2017

+ Extra voor 2e helft 2017

Al bekend 2018

T.b.v. het doel: behoud en versterking van de positieve stemming en verwachting met betrekking tot de  toekomst van Ede Centrum

40

50

50

Te besteden aan:

-   Ideeënuitvraag en prijsvraag en herinrichting Markt

-   Diverse evenementen (onder andere Koningsdag, Giro, Pop-up festival, muziekdagen, Zomerbries, Heideweek Culinair, Statues, Festival Art & Food, IJsbaan,)

-   5 x per jaar Special Ede Centrum in Ede Stad

-   In samenwerking met partijen project Ede Centrum Smart: digitaal portal en logistieke projecten.

T.b.v. het doel: aantoonbare verbetering t.a.v. voornaamste knelpunten in Ede Centrum: leegstand, bezoekersaantallen, negatieve reputatie, last van regeldruk en lage belevingswaarde

80

150

Te besteden aan:

-   Gevelverbeteringen

-   Implementatie maatregelen t.b.v. terugdringen autoverkeer in Ede Centrum

-   Implementatie maatregelen t.b.v. verbeteren fietsbereikbaarheid en fietsparkeren

-   Verbeteren verblijfskwaliteit openbare ruimte

-   Vergroening

-   Onderzoek en implementatie maatregelen voor verbetering afvalinzamelingssysteem

T.b.v. het doel: verbeteren van samenwerking en afspraken tussen partijen en binnen organisaties met  betrekking tot het centrum

30

50

20

Te besteden aan:

-   Plan en realisatie voor ontmoetingsruimte / stadskamer met expositieruimte

-   Onderzoek naar wijziging systeem reclamebelasting

-   Opzetten en deels verbeteren systeem voor aantrekken startende ondernemers

-   Gezamenlijke projectorganisatie met SBE (acquisitie, beheer, strategie)

-   Ondersteuning particuliere initiatieven

T.b.v. doel: formuleren en uitwerken van de Visie Ede Centrum 2025, op basis van de input vanuit de serie  verdiepingssessies

40

50

40

Te besteden aan:

-   Ontwikkelen nieuw bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en juridisch instrumentarium gericht op krimp (van detailhandel)

-   Implementatie “Verlichte regeldruk”

Algemene organisatie
Te besteden aan:

-   Communicatie
-   Interne organisatie

70

105

100

Totaal

260

405

210

Toelichting extra budget 2 e helft 2017 en 2018
Ruim de helft van het extra budget wordt ingezet ter dekking van interne kosten en kosten voor projectleiding. De budgetten voor bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, alsmede voor verlichte regeldruk betreffen uitsluitend interne kosten. Verder wordt geïnvesteerd in subsidie voor evenementen (€ 50.000) en gevelverbeteringen (€ 25.000), initiële kosten voor de herinrichting van de Markt en Kuiperplein en kosten voor herinrichting en vergroening van straten en stegen.