Bijlage 1A - Overzicht meerjarenperspectief

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Programmabegroting 2017-2020

6.284 N

2.089 N

 936 V

 724 V

 727 V

Actualisatie

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

VGGM

 395 V

Areaal (nieuwe jaarschijf)

110 N

Vervanging openbare ruimte

165 N

330 N

Bomenbeleidsplan

30 N

60 N

Bomenbeleidsplan - voordeel onderhoud

 35 V

 70 V

Sociaal domein - afwikkeling jaarrekening 2016

- WMO HH / Begeleiding

575 N

- WMO Beschermd Wonen

668 N

- Reserve Beschermd Wonen

 668 V

- Jeugd

1.050 N

Beheerskosten onderdoorgangen westelijke Spoorzone

332 N

 35 V

 35 V

 43 V

 43 V

Verzekeringspremies wagenpark

30 N

30 N

30 N

30 N

- Wagenpark - dekking vanuit vrijval lease

 30 V

 30 V

 30 V

 30 V

Verzekeringen

150 N

150 N

150 N

150 N

150 N

- Verzekeringen - dekking vanuit prijscompensatie

 150 V

 150 V

 150 V

 150 V

 150 V

Abonnementskosten basisregistraties

30 N

30 N

30 N

30 N

30 N

- Abonnementskosten - dekking vanuit prijscompensatie

 30 V

 30 V

 30 V

 30 V

 30 V

Licentie- en servicekosten Burgerzaken

50 N

50 N

50 N

50 N

50 N

- Burgerzaken - dekking vanuit prijscompensatie

 50 V

 50 V

 50 V

 50 V

 50 V

Precario - opbrengst

 2.500 V

 2.520 V

 2.520 V

 8.120 V

 8.120 V

Precario - toevoeging investeringsfonds

2.500 N

2.500 N

2.500 N

6.100 N

6.100 N

Precario - uitvoeringskosten

20 N

20 N

20 N

20 N

Precario - teruggave Vitens

2.000 N

2.000 N

Versnelling implementatie BAG-WOZ

45 N

 25 V

 20 V

BIZ - opbrengsten

500 N

500 N

500 N

500 N

500 N

BIZ - afdracht opbrengsten

 475 V

 475 V

 475 V

 475 V

 475 V

BIZ - kosten

 25 V

 25 V

 25 V

 25 V

 25 V

Toeristenbelasting

 250 V

Dividend

 165 V

Ontwikkeling kapitaallasten

 94 V

 67 V

10 N

 46 V

Totaal

1.192 N

 154 V

 122 V

127 N

341 N

Algemene uitkering

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene uitkering - inclusief nieuwe jaarschijf

 2.100 V

 4.500 V

 5.000 V

 5.250 V

 7.800 V

Algemene uitkering - reservering loon- en prijscompensatie

700 N

1.200 N

1.700 N

2.300 N

4.700 N

Schaalvergroting gemeenten (nieuwe jaarschijf)

450 N

Taakmutaties:

Taakmutatie Armoedebestrijding kinderen

 491 V

 491 V

 491 V

 491 V

 491 V

Reserveren taakmutatie Armoedebestrijding kinderen

491 N

491 N

491 N

491 N

491 N

Taakmutatie Armoedebestrijding ouderen

 20 V

 20 V

Reserveren taakmutatie Armoedebestrijding ouderen

20 N

20 N

Taakmutatie Sociaal domein

60 N

60 N

 45 V

 45 V

82 N

Reserveren taakmutatie WSW

 60 V

 60 V

45 N

45 N

 82 V

Totaal

 1.400 V

 3.300 V

 3.300 V

 2.950 V

 2.650 V

Uitzetting bestaand beleid en nieuw beleid

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Maatschappelijke voorzieningen

168 N

158 N

175 N

390 N

564 N

Preventieve ondersteuning

425 N

1.599 N

1.255 N

325 N

325 N

Individuele ondersteuning

3.266 N

2.755 N

130 N

130 N

130 N

Economie en mobiliteit

66 N

3 N

23 N

89 N

110 N

Ruimtelijke ontwikkeling

295 N

372 N

116 N

127 N

306 N

Veiligheid

80 N

529 N

514 N

15 N

15 N

Kwaliteit leefomgeving

 135 V

53 N

 62 V

 27 V

 16 V

Bestuur en organisatie

5.603 N

4.170 N

3.878 N

1.878 N

1.878 N

Totaal

9.768 N

9.639 N

6.029 N

2.927 N

3.312 N

Reserve en stelpost mutaties

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Reserve mutaties

 4.191 V

Stelpost dec. en maatregelen Regeerakkoord

 463 V

 463 V

 463 V

 463 V

Totaal

 4.191 V

 463 V

 463 V

 463 V

 463 V

Totaal

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal

11.653 N

7.811 N

1.208 N

 1.083 V

 187 V