Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect is een aantrekkelijk vestigingsklimaat en werkgelegenheid. Het doel van de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties (IABW) is het accommoderen van bestaande en nieuwe bedrijvigheid, het versterken van de positie van de gemeente binnen dé Foodregio van Nederland, Regio FoodValley, en het creëren in en de komende jaren verder versterken van duurzame werkgelegenheid. Deze aanpak is niet een integraal programma, zoals de hiervoor beschreven thema’s. Maar een aanpak ter versterking (van de afzet) van de bedrijventerreinen en werklocaties. Er is wel een nauwe samenhang met het programma’s Food en KennisAs.
Met betrekking tot werkgelegenheid, kavelverkoop en bekendheid zijn de volgende doelen bepaald:

  • Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen houdt gelijke tred met groei inwonertal.
  • Meer arbeidsplaatsen dan beroepsbevolking.
  • Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen positiever dan landelijk gemiddeld.
  • Afname werkloze beroepsbevolking.
  • Minder werkloze beroepsbevolking dan landelijk gemiddeld.
  • Kavelverkoop minimaal conform planning MPG, afname rentelasten op bedrijventerreinen.
  • Ede is gekend als Food-stad als onderdeel van de Foodregio van Nederland bij Food-bedrijven in binnen- en buitenland.

Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?

Het resultaat van de Integrale Aanpak van Bedrijventerreinen en Werklocaties zijn geïntensiveerde
verkoopinspanningen van kavels op bedrijventerreinen om daarmee de rentelasten op de grond te
verminderen. Daarbij door aantrekken van extra bedrijven, het realiseren van extra werkgelegenheid.
De Integrale Aanpak van Bedrijventerreinen en Werklocaties is vastgesteld door het college op 12 mei 2015 en besproken met de gemeenteraad op 18 juni 2015. Eind 2016 heeft een eerste tussenevaluatie met de raad plaatsgevonden waarin is aangetoond dat de extra investeringen ook daadwerkelijk hebben geresulteerd in het behalen van de doelstellingen. Voldoende aanleiding om ook de tweede helft van de looptijd van het IABW voort te gaan op de ingezette weg en de klant/het bedrijf centraal te blijven stellen in het proces. Hoewel het huidige IABW formeel op 31 december 2017 eindigt zijn nog niet al onze ambities verwezenlijkt.
Voor de tweede helft van 2017 en 2018 ligt de focus en ambitie op de ontwikkeling en het vermarkten van het Food & Businesspark (De Klomp). Door planologische redenen is in 2016 nog niet gestart met uitgifte van kavels op dit terrein. Derhalve is een inhaalslag nodig om de geformuleerde doelen qua uitgifte van bedrijventerreinen te realiseren. Voor 2017 en 2018 zijn extra inspanningen nodig. Om dit te bereiken wordt een Marketing en Acquisitieplan opgesteld en ten uitvoer gebracht dat mede is gebaseerd op de lessen geleerd uit de integrale aanpak die vanuit het IABW is ontwikkeld. Dit marketing en acquisitieplan is gericht op het goed in de markt zetten van het nieuwe bedrijventerrein en het vullen van de 'pijplijn' met gegadigden. Voor externe expertise (opstellen van het Marketing en Acquisitieplan, promotieactiviteiten- en middelen, websites enz.) is extra financiering nodig.

Budget

Welk budget is nodig?

  bedragen x € 1.000

Prestaties Iabw

1e Tranche 2017

+ Extra voor 2e helft 2017

Al bekend 2018

Het doel: uitgifte bedrijventerreinen volgens prognose
Te besteden aan:
- marketing en Acquisitie t.b.v. het Food & Businesspark

200

75

50

Totaal

200

75

50