Bijlage 3 - Investeringen

Op grond van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën is het noodzakelijk om meerjarig inzicht te hebben in de investeringen. Onderstaand een ten opzichte van de Programmabegroting 2017-2020 geactualiseerd overzicht.

Voorgenomen investeringen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Investeringen
2017

Investeringen
2018

Investeringen
2019

Investeringen
2020

Investeringen
2021

Huisvestingsvoorzieningen onderwijs

5.529

7.520

6.834

5.202

0

Binnensportaccommodaties *)

4.670

1.250

250

Buitensportaccommodaties *)

120

810

1.710

Programma Maatschappelijke voorzieningen

10.319

9.580

8.794

5.202

0

Grondzaken - Wonen

20.685

23.695

21.624

13.626

10.778

Spoorzone

9.033

373

22.059

49.082

1.725

Parklaan

3.705

22.314

20.520

936

3.893

Ontwikkelingsplan Buitengebied *)

141

141

125

0

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

33.564

46.523

64.328

63.644

16.396

Parkeren

65

65

0

0

0

Verkeersveiligheid

4.595

4.470

3.625

3.344

400

Grondzaken - Werken

9.521

10.463

11.018

10.461

3.959

Programma Economie en Mobiliteit

14.181

14.998

14.643

13.805

4.359

Wegen

3.650

1.800

1.500

2.000

2.000

Kunstwerken

200

200

200

200

200

Openbare verlichting

750

500

500

500

500

Groen (incl. bomen)

1.200

900

900

900

900

Riolering

7.817

8.745

8.920

10.199

7.858

Programma Kwaliteit leefomgeving

13.617

12.145

12.020

13.799

11.458

Totaal

71.681

83.246

99.785

96.450

32.213

*) deze onderdelen zijn niet geactualiseerd

Toelichting
Huisvestingsvoorzieningen onderwijs
De grootste aanpassingen zijn het gevolg van de vervanging/renovatieprojecten voor SmdB de Ruitenbeek en de Kraats die gepland zijn in 2018 en de mogelijke vervroeging van de bouw van de Calvijn- en Julianaschool te Ederveen. De vervanging van deze laatste twee scholen vindt volgordelijk plaats in de periode 2018 - 2020 indien voldaan wordt aan door de raad gestelde voorwaarden. Deze drie projecten zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.

Daarnaast is de realisatie van een onderwijsinstelling op het ENKA-terrein gefaseerd en is gepland voor 2019. Het betreft tevens de te verwachten toename van de investeringslast vanwege zwaardere eisen bouwbesluit.

Spoorzone
Doorschuiven financiële afwikkeling westelijke Spoorzone naar 2017.

Parklaan
De investeringsraming is overeenkomstig het kredietbesluit en bijbehorende faserings- en aanbestedingsstrategie.

Grondzaken - Wonen en Werken
De investeringen voor het grondbedrijf zijn bijgewerkt op basis van de besluitvorming over het MPG 2017.

Parkeren
Dit betreft investeringen in de dynamische centrum afsluitingen (‘plofpalen’).

Verkeersveiligheid
Op 19 januari 2017 heeft de gemeenteraad bij het voorstel ‘Invulling reservering € 3 miljoen’ kredieten beschikbaar gesteld voor een verkeersveilige fietsoversteek Emmalaan, een leefbare en verkeersveilige Eikenlaan en verbeteren van de bereikbaarheid Lunteren A30. Daarnaast zijn kredieten in het kader van het Fietsplan Ede (jaarschijven 2017 en 2018), de Hoofdwegenstructuur en het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer toegekend.

Wegen
Binnen de investeringen van wegen vindt ten opzichte van de Programmabegroting 2017-2020 een verschuiving plaats van € 1 miljoen, waardoor in 2017 € 1 miljoen extra wordt geïnvesteerd en in zowel 2018 en 2019 € 500.000 minder wordt geïnvesteerd. Ook zijn nieuwe investeringen opgenomen in de jaren 2017 en 2018 vanuit de ‘invulling reservering € 3 miljoen’ ten behoeve van de openbare ruimte in Veldhuizen, respectievelijk € 200.000 en € 300.000.

Groen
Vanuit de ‘invulling reservering € 3 miljoen’ wordt in 2017 een extra investering gedaan in het Proosdijpark met een hoogte van € 300.000.
 
Riolering
In 2017 wordt uitvoering gegeven aan het laatste jaar van het uitvoeringsprogramma van het Waterplan 2013-2017. In voorgaande jaren is als gevolg van temporisering of afstemming met andere disciplines het programma niet volledig uitgevoerd. Hierdoor is het investeringsprogramma voor 2017 aangepast. Het investeringsvolume zoals genoemd onder 2018 t/m 2021 is ongewijzigd. Na vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan Ede 2018-2022 Verbindend Water worden deze bedragen bij de komende programmabegroting geactualiseerd.