Dit alles binnen een gezond financieel kader

Met de verwerking van de voorstellen is op basis van de huidige inzichten vanaf 2020 sprake van een voordelig saldo dat in 2021 € 0,2 miljoen bedraagt. Onze begroting blijft structureel in evenwicht. In genoemd saldo zit voor € 3,3 miljoen structureel aan voorstellen voor uitzetting van bestaand beleid en nieuw beleid. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 wordt incidenteel € 28 miljoen geïnvesteerd in de Edese samenleving. Hiervoor wordt gedeeltelijk een beroep gedaan op de algemene reserve, die qua omvang in alle jaren boven de afgesproken bodem blijft. Daarnaast voorziet het Investeringsfonds Impuls Ede in voortzetting van de speerpunten waaraan in 2018 € 3,8 miljoen besteed gaat worden.

In deze perspectiefnota stelt het college voor om de niet eerder begrote precario opbrengst 2020 en 2021 eveneens te storten in het Investeringsfonds Impuls Ede. Hiermee stellen wij het volgende college in staat om, mede binnen deze middelen, haar eigen prioriteiten te stellen.

Wij zien dit als een bevestiging van de financiële koers die wij als college bij ons aantreden hebben ingezet. Durven investeren in een economisch krachtig Ede en het realiseren van de Visie Ede 2025 zonder de financiële degelijkheid uit het oog te verliezen. Hier past wel een kanttekening bij. Door de terugloop van de algemene reserve en de stand van de Reserve Grondbedrijf neemt de kwetsbaarheid toe. Een verslechtering in het meerjarenperspectief dan wel in de grondexploitaties zet druk op onze financiële positie en kan om aanvullende maatregelen vragen. Binnen het sociaal domein wordt veel energie gestoken op het inhoudelijk en financieel transformeren. De overall beheersing van risico’s heeft onze aandacht.

Tot slot, de opzet van de perspectiefnota sluit meer aan bij die van de overige planning & control documenten die u van ons gewend bent. De opbouw spreekt voor zich. De voorstellen voor uitzetting van bestaand beleid en voor nieuw beleid leest u bij de programmabladen.