Wat gaan we doen?

Jeugdhulp
De kosten voor maatwerkvoorziening jeugdzorg zijn in 2016 gestegen (open einde regeling). Daarnaast daalt de begroting vanwege rijkskortingen en verdeeleffecten. Ten aanzien van instellingsvoogdij gaan we uit van een aanpassing van de integratie-uitkering sociaal domein jeugd. Door de groei van zorgkosten en de benodigde tijd om de transformatie te realiseren, verwachten we een tekort op jeugdmaatwerkvoorzieningen voor 2017 en 2018. De korte historie, grote veranderingen en complexe verbanden zorgen ervoor dat het voorspellend karakter van de trends nog beperkt is. We monitoren de ontwikkeling en betrekken dit bij de reguliere planning & control instrumenten.

Ontwikkeling budgetten voor de algemene inkomstenvoorzieningen (BUIG)
Uitgaande van een stabiliserend klantenbestand is het tekort in 2017 13,7%. Om het tekort onder de grens van het maximale eigen risico (12,5%) te brengen zou het klantenbestand met meer dan 10% moeten afnemen. De landelijke trend daarentegen is dat in 2017 het aantal bijstandsuitkeringen verder stijgt.
Zoals in de begroting 2017-2020 al is gemeld wordt, mede als gevolg van de vaststelling van een nieuwe vangnetregeling Participatiewet, een aanvullend nadeel op de bijstandsuitgaven verwacht. Het totale tekort op de bijstandsuitgaven voor 2017 bedraagt naar verwachting € 3,5 miljoen. De vangnetregeling vanuit het Rijk voorziet hierin voor € 1,5 miljoen. Eerder is al structureel € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld. Er resteert een tekort van € 1,2 miljoen in 2017 en 2018. Onder invloed van discussies over het verdeelmodel en de vangnetregeling blijft de raming van de budgetten voor de algemene inkomensvoorziening (BUIG) een aandachtspunt. Zolang deze discussies niet zijn afgerond kiezen wij er voor om jaarlijks het te verwachte tekort in beeld te brengen.

Participatiebedrijf
In het ontwerp participatiebedrijf is in december 2016 een meerjarig beeld geschetst van het te verwachten tekort op de uitvoering van de WSW ad € 1,2 miljoen. Voor de periode 2018 en verder is dit budget nodig om uitvoering te geven aan het op te richten participatiebedrijf. Dekking hiervoor is beschikbaar binnen de stelpost decentralisaties en maatregelen regeerakkoord.
Het participatiebedrijf zich op dit moment in de opbouw fase. Dat betekent dat er nog onzekerheden zijn ten aanzien van het exploitatieresultaat maar ook ten aanzien van de kosten die gemaakt worden in het kader van de oprichting zoals mogelijke ontvlechtingskosten en benodigd startkapitaal. De hoogte van een weerstandsvermogen voor het participatiebedrijf wordt op dit moment in beeld gebracht. In de loop van 2017 komen wij hier bij u op terug.

Permar
De raad heeft in 2016 besloten om de Permar per 1 januari 2018 op te heffen. In 2018 worden kosten gemaakt voor de afwikkeling van boekjaar 2017. De verwachting is dat deze kosten voor Ede ongeveer de helft van de na-ijlende kosten van € 0,3 miljoen bedragen.

Statushouders
Vanaf 2015 heeft Ede te maken met een verhoogde asielinstroom. Het is in ieders belang dat deze nieuwe inwoners goed en snel inburgeren, integreren en participeren. We hebben voor de jaren 2017-2019 een inschatting gemaakt van wat er vanuit de verschillende beleidsterreinen nodig is om deze snelle integratie tot stand brengen: Onderwijs aan en integratie van jonge statushouders, begeleiden van volwassen statushouders naar onderwijs en werk, actieve deelname van statushouders aan de samenleving. We verwachten dat we deze inzet kunnen bekostigen vanuit bestaande budgetten.

Inschaling functie schaal 8 naar 9 van de consulenten Inkomen
In 2016 is een aanpassing geweest van het functieprofiel van de Consulent Inkomen. Door een andere inpassing in het functiewaarderingssysteem (HR21) wordt de functie een salarisklasse hoger gewaardeerd.

Inschaling functie schaal 6 naar 7
Voor de medewerkers A&S zijn door de decentralisatie nieuwe functieprofielen ontstaan. Naar analogie van bovenstaand voorstel wordt deze functie hoger gewaardeerd.