Wat gaan we doen?

Onderwijshuisvesting scholen en gymzaal Ederveen
Ten opzichte van het integrale huisvestingsplan is de vervangende nieuwbouw van de twee scholen in Ederveen naar voren gehaald. De gemeenteraad heeft besloten dat deze in 2019 moet plaatsvinden op voorwaarde dat de scholen een eventueel financieel nadeel van de vervroeging van de gemeente wegnemen.

Renovatie gymzaal Bunschoterweg
In het integrale huisvestingsplan binnensport 2015-2018 is bepaald dat een gymlokaal na 40 jaar gerenoveerd wordt. In 2020 staat het gymlokaal op de Bunschoterweg op het programma om gerenoveerd te worden. Begroot is een investeringsbedrag van € 250.000.

Renovatie gymzaal Verlengde Parkweg
In het Integrale huisvestingsplan binnensport 2015-2018 is geen renovatiebudget opgenomen voor het gymlokaal aan de Verlengde Parkweg in Ede. Dit vanwege verplaatsing van de gebruikmakende scholen en daarmee sluiting van het lokaal. Inmiddels hebben de schoolgebouwen nieuwe gebruikers gevonden en is dit gymlokaal benodigd voor het bewegingsonderwijs. Daarom wordt alsnog renovatie voorgesteld. De geraamde investering is ruim € 0,4 miljoen.

Onderwijshuisvesting Enka
Een school op de Enka is van belang voor bewoners van deze wijk. Ouders van leerlingen vragen om aanwezigheid van een school. In samenwerking met de schoolbesturen wordt gewerkt aan een verhuizing van een bestaande school. Daarbij zijn voor de huisvesting twee uitwerkingen mogelijk: inzet van het huidige kantinegebouw op de Enka of algehele nieuwbouw.

Onderwijshuisvesting Vestercollege
Ter tijdelijke overbrugging naar een definitieve oplossing voor huisvesting voor het Vestercollege is voor de jaren 2018 en 2019 budget nodig om ruimte te huren. De dekking voor in totaal € 0,1 miljoen wordt gevonden in de stelpost strategisch huisvestingsplan onderwijshuisvesting.

Reguliere onderwijshuisvestingsvragen
In het integrale huisvestingsplan is een huisvestingsagenda opgenomen. De Ruitenbeekschool en De Kraats zijn in 2018 opgenomen. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de stelpost strategisch huisvestingsplan onderwijshuisvesting.

Lessen amateurverenigingen
Het vergroten van het budget ten behoeve van muzieklessen bij amateurverenigingen.

Theateronderwijs
In de afgelopen jaren zijn de kinderen uit de hoogste klassen van het basisonderwijs via het fotoproject 'Mijn dorp en ik' op creatieve wijze aan de slag geweest met het tegengaan van vooroordelen. De combinatie van het gebruik maken van een kunstvorm en het bespreekbaar maken van een maatschappelijk thema bleek goed te werken. Deze lijn willen we voortzetten met het laten uitvoeren van een toneelproject in het kader van de bevordering van integratie in de hoogste klassen van het basisonderwijs.

Beeldende kunst
De huidige 1% regeling ten behoeve van beeldende kunst is stopgezet. Voorgesteld wordt deze te vervangen door een jaarlijkse storting van € 50.000 in de reserve beeldende kunst en € 10.000 vrij te maken voor het onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Omroep Ede
Omroep Ede wil verder professionaliseren en de apparatuur aanpassen gezien de technologische ontwikkelingen. Het voorstel voorziet in toekenning van een incidentele subsidie van € 20.000 voor de aanschaf van apparatuur en een structurele bijdrage van € 18.000 voor een abonnement voor het redactie- en productiesysteem.

Exposeum
Het initiatief van het Exposeum bevindt zich al enige tijd in een verkennende fase. Zodra de businesscase voorhanden is, is er inzicht in de kosten voor de aanpassing van het gebouw en het verplaatsen van de huidige huurders. In deze perspectiefnota zijn hier geen budgetten voor geraamd.