Inleiding

.   Samenhang versterkt de speerpunten

Verwevenheid in speerpunten
De resultaten van de speerpunten zijn ieder afzonderlijk en in onderling verband bepalend voor het realiseren van een economisch vitaal en sociaal krachtig Ede. De speerpunten zijn, na de opstartfase, alle aangekomen in de fase van uitvoering. De complexiteit van de opgaven en de te bereiken economische en sociale doelen vragen om een integrale aanpak in denken en doen. Niet alleen tussen de speerpunten maar ook tussen de speerpunten, lijnorganisatie en externe (keten)partners.

Het IABW zet in op intensivering van verkoopinspanningen op bedrijventerreinen en het neerzetten van een zakelijk merk waarvan Food de drager is om te komen tot economische clustering en duurzame werkgelegenheid. Hier ligt ook de verbinding met speerpunten KennisAs en Duurzaamheid. Door de economische component in te brengen in de speerpunten ontstaat samenwerking en versterking waardoor doelstellingen in samenhang worden bereikt.

De speerpunten Buitengebied, Duurzaamheid en Food vinden elkaar op de thema’s duurzame energie, duurzame voedselproductie en circulair ondernemen. Gezamenlijk trekken we op, we bieden kennis aan onze ketenpartners en we proberen (agrarische) bedrijven te verleiden om duurzaam te ondernemen en te produceren (onder andere zonnepanelen, korte ketens, terugdringen voedselverspilling).

In de visie 'Het Verhaal van Ede Centrum' staat dat het centrum onvoldoende verbonden is aan Ede en de sterke Edese thema’s. Historie en ontstaansgeschiedenis vanuit het dorp op de Veluwe is onvoldoende beleefbaar. Daarom wordt actief ingezet om de kwaliteiten van het buitengebied (Veluwe en Vallei) meer te integreren in de inrichting van het centrum. Vergroening, een duurzaamheidsthema, is een belangrijk element. Verdere samenhang op het gebied van duurzaamheid wordt gevonden op de thema’s afvalinzameling, materiaalgebruik, fietsgebruik en energiebesparing. De verbinding met de speerpunten Food en Centrum is zichtbaar in projecten zoals het Straatje van de Smaak, streekwinkel, stadspark en in evenementen zoals Art & Food. Het Levendig centrum is complementair aan het WFC, vooral omdat het zich met lokale thema’s voornamelijk richt op de doelgroep van de eigen inwoners.

De speerpunten KennisAs, duurzaamheid en WFC vinden elkaar bij innovatieve oplossingen voor duurzame voedselvoorzieningen en energietransitie. Daarnaast draagt KennisAs bij aan het bevorderen van vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven agrofood. Dat Ede zich dan op allerlei fronten uitspreekt voor Food en hard werkt aan het WFC als dé icoon voor agrofood Nederland en wereldwijd faciliteert dit gewenste vestigingsklimaat. Er is en wordt voortdurend geïnvesteerd in de banden met WUR, gemeente Wageningen, provincie, Regio FoodValley en FoodValley.nl en de Triple Helix FoodValley, wat leidt tot een vruchtbare samenwerking met deze partners. Een florerend kennisintensief milieu vraagt om een goed en duurzaam leefklimaat.

Citymarketing Ede verbindt de parels van gemeentelijke speerpunten aan zakelijke en publieksevenementen en vertaalt deze door naar inhoudelijke citymarketingstrategie. Bewoners, bezoekers, ondernemers en studenten kunnen zo beter worden behouden en aangetrokken. Zakelijke/triple helix netwerken en communities stimuleren is vanuit het belang van de gezamenlijkheid van de speerpunten nodig. Triple helix partners leren elkaar beter kennen, weten elkaar te vinden en worden verbonden met (inter)nationale netwerken, (zakelijke) events en grote ontwikkelingen als WFC en de KennisAs. Omgekeerd worden gemeentelijke speerpunten verbonden aan zakelijke events en netwerken uit de markt, bijvoorbeeld FoodValleyNL en FoodInspiration.

Samenwerking/samenhang tussen de lijnorganisatie en bijvoorbeeld speerpunt Food wordt steeds meer zichtbaar bij de uitvoering van Voedselbeleid. In de beleidsvelden onderwijs en volksgezondheid wordt dit beleid steeds meer ingebed/uitgevoerd en wordt de inhoudelijke kennis en de verbinding met de ketenpartners vanuit speerpunt Food aan de lijn overgedragen. Ook wordt geïnvesteerd aan het blijvend meedoen door onze externe partners aan de gezondheidsaspecten van voedselbeleid.

Samenhang leidt tot speerpunt-overstijgende aanvragen
In 2016 is geïnvesteerd in de samenhang en samenwerking tussen de speerpunten en projecten die de speerpunten uitvoeren en in verbinding met de regionale en nationale omgeving die onze speerpunten raken. Voor 2017 en volgende jaren leidt die samenwerking tot enkele gezamenlijke speerpunt-overstijgende aanvragen in het Investeringsfonds op de onderwerpen:

 1. Beleidsprofilering op WFC, Food en KennisAs
  Speerpunten WFC, Food, KennisAs in samenwerking met lijnactiviteit public affairs;
 2. Events en community building
  Speerpunten WFC, Food, KennisAs en Citymarketing;
 3. Beleidscapaciteit economie
  Lijnactiviteit economie en de speerpunten WFC, Food, KennisAs, Levendig centrum, Duurzaamheid;
 4. Wereldvoedseldag
  Speerpunten Food, Buitengebied, KennisAs, WFC en Citymarketing.

1.   Beleidsprofilering op de speerpunten Food, WFC, Kennisas
Door de profilering van Ede op nationaal en internationaal niveau kunnen de kansen die zich voordoen met gerichte inzet op de speerpunten eerder in beeld komen en beter worden benut. Het investeren in nieuwe kansen en nieuwe netwerken brengt nieuwe en anderssoortige werkzaamheden met zich mee. Naast deze extra inzet investeren wij in een goede samenwerking met de public affairs professionals van de betrokken partners (waaronder WUR, WFCD, Regio FoodValley en provincie Gelderland) zodat onze inzet nog effectiever en efficiënter wordt en meer oplevert voor Ede en de regio.

Dit vraagt 1 fte meer formatie aan strategische adviseur/adviseur public affairs. Op dit moment zijn twee adviseurs public affairs actief. Zij verrichten taken op het gebied van public affairs, lobby, strategische advisering en de voorbereiding van en advisering over de (ambtelijke en bestuurlijke) vertegenwoordiging van de gemeente Ede in bestuurlijke netwerken (zoals Regio FoodValley, Euregio, G32 en Gelrestad). In de afgelopen jaren zijn daar nieuwe netwerken zoals Gelrestad bijgekomen en nieuwe activiteiten zoals de inzet rond de citydeals, agenda stad, wereldvoedseldag en de lobby voor het WFC. Wij verwachten een nog grotere intensivering in 2017 en 2018 en verder. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt dekking gezocht binnen het Investeringsfonds. Voor de jaren 2019 en verder is voortzetting van de formatie-uitbreiding onderwerp van afweging binnen de organisatie, zie hoofdstuk 4.

2.   Events en community-building
2017 en 2018 zijn belangrijke jaren waarin mijlpalen worden bereikt voor onder meer het WFC. Hiermee is onlosmakelijk verbonden dat er samen met de betrokken partners in 2017 extra ingezet wordt op een gezamenlijk programma met (zakelijke) evenementen, netwerkvorming en activiteiten in het kader van het WFC, Food en KennisAs zoveel mogelijk in verbinding met het programma Buitengebied. Deze evenementen zullen grotendeels plaatsvinden op en rond de kazerneterreinen en langs de KennisAs. Hiertoe is het wenselijk te beschikken over incidenteel 0,6 fte extra inzet in 2017 en 2018 en een activiteitenbudget van € 20.000 in 2017 en € 80.000 in 2018. De partners waaronder WFCD en provincie participeren ook met inzet en middelen. Deze aanvraag voor middelen loopt mee in de (capaciteits)afweging die gemaakt wordt binnen het onderdeel Organisatie, zie hoofdstuk 4.

3.   Verruiming van capaciteit op beleidsadvisering economie
Binnen het taakveld economie spelen vele zaken. Niet alleen onderwerpen die vanuit nationale, en provinciale overheden op ons af komen en opgepakt en vertaald dienen te worden in nieuw beleid maar ook veel lokale en regionale projecten waarin Ede als centrumgemeente een belangrijke rol wil en moet spelen. Economie is een verbindende factor tussen meerdere speerpunten. De beleidsmatige inzet van economie binnen de speerpunten Food en KennisAs is tot nu toe te beperkt. Het speerpunt WFC vraagt om aandacht vanuit het taakveld economie. Verder is inbreng nodig in het speerpunt Levendig Centrum. Daarnaast zien we een intensievere relatie met c.q. behoefte vanuit het speerpunt Duurzaamheid. Het verbinden van deze speerpunten vraagt 1 fte beleidsadviseur extra inzet. Voor de inzet in 2017 (€ 25.000) wordt dekking gezocht in het Investeringsfonds. Voor de jaren daarna loopt deze aanvraag mee in de (capaciteits)afweging die gemaakt wordt binnen het onderdeel Organisatie, zie hoofdstuk 4.

4.   Wereldvoedseldag
Door de profilering van de gemeente Ede als koploper op het gebied van voedsel(beleid) krijgt de gemeente Ede de kans om de Wereldvoedseldag in Ede te organiseren. Het festival is een publieksevenement op zaterdag 14 oktober 2017 voor 5.000 tot 10.000 bezoekers uit Ede en de rest van Nederland met als doel om bewustwording te creëren over Wereldvoedseldag en een kijkje te geven in de keuken van ons voedselsysteem. Voor Ede is dit een geweldige kans om, in een maand waarin al veel regionale evenementen op het gebied van Food plaats vinden, een groot en breed publiek te bereiken als stad van Food en als voorbode van de komst van het World Food Center. Daarnaast biedt de dag een mooie gelegenheid voor het versterken van netwerken met overheden, bedrijven en instellingen. Het evenement wordt in samenwerking georganiseerd met het Ministerie van Economische Zaken en de steden die deelnemen aan de citydeal voedsel in de stad. Ook worden andere lokale en regionale partners benaderd. De totale begroting bedraagt ongeveer € 500.000. De gemeente Ede is verantwoordelijk voor een aandeel in de begroting van € 175.000 bestaande uit € 125.000 productiebudget en € 50.000 aan uren. Dekking is gevonden bij speerpunt Food.