Wat gaan we doen?

EdeDoet en Mijnbuurtje
Veel inwoners van de gemeente Ede zijn betrokken bij hun leef- en woonomgeving. In de buurten, wijken en dorpen van de gemeente Ede worden steeds meer bewonersinitiatieven gestart. De wijkteams ondersteunen en stimuleren deze initiatieven en helpen bewoners die hier tijd en energie in steken, indien nodig, op weg met beperkte en tijdelijke ondersteuning vanuit de leefbaarheidsbudgetten (in 2017 € 86.000 per gebied). Projecten als EdeDoet en MijnBuurtje worden uit dit budget gefinancierd. Het aantal bewonersinitiatieven stijgt, de projecten zijn een succes. Hierdoor staan de leefbaarheidsbudgetten onder druk. Wij stellen om de projecten EdeDoet en MijnBuurtje uit te rollen over de gehele gemeente. Om deze bewonersinitiatieven en succesvolle projecten in voldoende mate kunnen blijven ondersteunen, stimuleren en faciliteren, stelt het college voor om tot en met 2018 geld hiervoor te reserveren.

Openbare ruimte hoogbouw Ede-Zuid fase III
Een belangrijk onderdeel van het versterken van de betrokkenheid, participatie en zelfredzaamheid van de bewoners Hoogbouwflats Ede Zuid betreft: 'Vernieuwing van de openbare ruimte'. Uit de wijkagenda, wijkschouw en leefbaarheidsmonitor blijkt dat de openbare ruimte rondom de acht hoogbouwflats in Ede-Zuid functioneel en visueel voor de bewoners op veel punten te kort schiet en sterk verouderd is. Bewoners gaven daarbij verder aan dat ze onvoldoende vertrouwen hebben dat er door de overheid (gemeente en Woonstede) iets aan gedaan gaat worden. Ondanks dat blijkt er toch veel animo te zijn onder een aantal bewoners om zelf met onderdelen van de openbare ruimte aan de slag te gaan, in de vorm van de ontwikkeling van gezamenlijke tuinen en andere ontmoetingsplekken.
In 2017 zijn er middelen om de openbare ruimte van de Eekelenflat en de Merlijnflat aan te pakken. In 2018 willen we een vervolg geven door een deel van de overgebleven openbare ruimte aan te pakken. Een investering van € 0,5 miljoen is nodig. In 2019 willen we de laatste fase uitvoeren vanuit bestaande budgetten.

Vervangingskrediet openbare ruimte
In 2017 is er voor meer dan de gemiddelde € 3 miljoen aan vervangingswerk in de openbare ruimte uit te voeren. Voorgesteld wordt om zowel € 0,5 miljoen van het vervangingskrediet 2018 als 2019 naar 2017 te verschuiven. Dit betekent dat in 2017 een totaal vervangingskrediet van € 4 miljoen beschikbaar is en in 2018 en 2019 een krediet van elk € 2,5 miljoen. Deze 'extra' € 1 miljoen is nodig om de geplande onderhoudsprojecten uit het uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren. Door het integraal werken zijn meer projecten in de jaarschijf 2017 gepland (naar voren gehaald).

Omzetten budgetten vri’s
Door wijzigingen in de wettelijke administratieve regelgeving moet de vervanging van verkeersregelinstallaties geactiveerd worden. Dit betekent dat de budgetten uit de exploitatie gehaald worden en er voor deze vervanging krediet beschikbaar gesteld moet worden. Voorgesteld wordt om structureel € 145.000 aan krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de vervanging van de verkeersregelinstallaties. Daarbovenop voor de eerste drie jaar € 110.000, € 240.000 en € 505.000 extra krediet beschikbaar te stellen om vervangingsachterstand in te halen. Dekking voor de kapitaallasten wordt gevonden in de huidige begroting. Vanaf 2026 kunnen de kapitaallasten niet gedekt worden door de beschikbare dekking. Deze dekking wordt tegen die tijd aangevraagd.

Glasvezel buitengebied
De noodzaak voor snel internet wordt steeds urgenter. De uitrol van glasvezel maakt snel internet mogelijk voor het buitengebied. Tijdens de realisatie vergen verkeerskundige zaken en de grote hoeveelheid bomen langs de wegen een goede afstemming met de gemeente. Vanwege deze grote impact op de omgeving en de intensiteit van het project is dagelijks toezicht noodzakelijk. In het voorjaar van 2017 is CIF gestart met de vraagbundeling in een deel van de FoodValley. Of het project door gaat is afhankelijk van het resultaat van de vraagbundeling, waarover in juli 2017 meer bekend wordt. In deze perspectiefnota zijn geen middelen gereserveerd voor extra toezicht als gevolg van het breedband project.